“Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol” ile söz konusu Protokolün eki “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması”nın onaylanması, 15 Ocak 2016 tarihli ve 6662 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; mezkûr Protokol ve eki Anlaşma, 29 Şubat 2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu Anlaşmanın 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; üyelere ulusal düzeyde bir ticaretin kolaylaştırılması komitesi kurma yükümlülüğü getirilmiştir.

13 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30744

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi

GENELGE

2019/6

“Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol” ile söz konusu Protokolün eki “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması”nın onaylanması, 15 Ocak 2016 tarihli ve 6662 sayılı Kanun ile uygun bulunmuş; mezkûr Protokol ve eki Anlaşma, 29 Şubat 2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu Anlaşmanın 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; üyelere ulusal düzeyde bir ticaretin kolaylaştırılması komitesi kurma yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu kapsamda; anılan Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak, Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında; Ticaret, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Dış Ticaret Derneği temsilcilerinden oluşan “Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi” kurulmuştur.

Koordinasyon Komitesi’nde temsil edilmek üzere; bakanlıklar bakan yardımcısı, kurum ve kuruluşlar en az başkan yardımcısı veya yönetim kumlu üyesi, Gümrük Müşavirleri Dernekleri ise tümünü temsilen yönetim kumlu başkanı düzeyinde daimi temas noktası tespit edeceklerdir.

Koordinasyon Komitesi, yılda en az bir kez olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacak, sekretarya hizmetleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Koordinasyon Komitesi toplantılarına, gerekli görüldüğünde; diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, düşünce kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilecektir. Koordinasyon Komitesinin çalışmaları, 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu tarafından bugüne kadar yapılmış olan çalışmaların devamı niteliğinde olacaktır.

Koordinasyon Komitesi’nin çalışmalarına destek olmak üzere bir Teknik Komite kurulması uygun bulunmuştur. Koordinasyon Komitesi ve Teknik Komite’nin çalışma usul ve esasları, Koordinasyon Komitesi’nin ilk toplantısında belirlenecektir.

Komite çalışmalarının bir bütünlük içinde yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması için Komite üyelerine gereken her türlü destek ve yardım sağlanacaktır.

2016/27 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

12 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI