Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 2326 30 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31084 Karar Sayısı: 2326 Ekli “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigo…

 

 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 2326)

 

 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 2326

30 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31084

Karar Sayısı: 2326

Ekli “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

29 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI SİSTEMİNE DEVLET TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLECEK REASÜRANS DESTEĞİNE DAİR KARAR

Reasürans desteği

MADDE 1- (1) Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren Devlet destekli sistem (Sistem) kapsamında 1/4/2020-1/4/2021 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı;

a) Sistemin işletilmesini teminen, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin (Merkez) üzerinde kalan ve teminat verilen riskin %50’lik kısmını oluşturan pay için %75 ve üzeri,

b) Teminat verilen riskin kalan %50’lik kısmını oluşturan pay için %110 ve üzeri,

için reasürans desteği taahhüt edilmiştir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 2- (1) 1 inci madde çerçevesinde reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda; söz konusu tutar, Merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) bütçesinin ilgili tertibinden Merkeze ödenir.

(2) Riskin Merkez üzerinde kalan payına (%50) karşılık gelen primin, söz konusu primin yatırım gelirlerinin ve elde edilen diğer gelirlerin reasürans desteğinin sağlandığı dönemdeki toplam tutarı Merkez tarafından hesaplanır.

(3) İkinci fıkra kapsamında hesaplanan tutarın, reasürans desteğinin sağlandığı dönemde Merkez tarafından yapılan tazminat ödemeleri ile 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen komisyon ve giderlerin aynı dönemdeki toplam tutarını aşması durumunda; aşan tutar, dönemin sonunu takip eden en geç bir ay içinde Merkez tarafından Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine aktarılır.

Merkezin görev ve sorumlulukları

MADDE 3- (1) 2 nci maddede belirtilen tutarların doğru bir şekilde hesaplanmasından, Bakanlığa bildirilmesinden ve gerekmesi halinde Bakanlığa eksiksiz bir şekilde ödenmesinden Merkez sorumludur.

(2) Merkez, Devlet tarafından 1 inci maddede belirtilen dönemde taahhüt edilen reasürans desteği tutarının azaltılmasına yönelik reasürans anlaşması yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar, 1/4/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.