Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2018 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 9.913.000 TL ve net satışlar toplamı 19.820.000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2019 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

2019 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

ÖZET: Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2018 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 9.913.000 TL ve net satışlar toplamı 19.820.000 TL’yi aşmayan mükellefler, 2019 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

Buna karşılık 2018 yılında

— II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde bulunanlardan bir önceki satış tutarları 332.000 TL’yi aşmayanlar,

— II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyeti dışında işlerle uğraşanlardan bir önceki yıl, yıllık gayri safi iş hasılatı tutarı 167.000 TL‘yi

aşmayanlar

— Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan bir önceki yıl hasılat tutarı 231.000 TL’yi aşmayanlar

— Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre belirlenen çiftçilerden bir önceki yıl hasılat tutarı 332.000 TL’yi aşmayanlar

2019 yılı beyannamelerini imzalatmak zorunda değildirler.

İmzalatma zorunluluğu olan beyannameler gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler ve katma değer vergisi beyannameleridir.

29 Haziran 1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğinde kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 1997 yılı aktif toplamı 200 milyar ve net satışlar toplamı 400 milyar lirayı aşmayanların 1998 yılına ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Daha sonra 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 37 seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde de;

1) Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2004 yılı aktif toplamı 3.000.000 ve net satışlar toplamı 6.000.000 Türk Lirasını[1] aşmayan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma kapsamında olduğu,

2) Buna karşılık,

– İkinci sınıf tacirlerden, alım satım veya imalat faaliyetlerinde bulunanlardan, 2004 yılında satışlarının tutarı 100.000 Türk Lirasını, bu faaliyetler dışındaki işlerle uğraşanlardan 2004 yılı gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 50.000 Türk Lirasını,

– Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden, 2004 yılında hasılatları tutarı 100.000 Türk Lirasını,

– Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan, 2004 yılında gayrisafi hasılatları tutarı 70.000 Türk Lirasını,

aşmayan mükelleflerin beyannamelerini imzalatma kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

Tebliğde ayrıca, Bakanlıklarınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Türk Lirası ve daha düşük olan tutarların dikkate alınmayacağı, 500 Türk Lirasından fazla olan tutarların ise 1.000 Türk Lirasına yükseltileceği düzenlemesi yer almıştır.

Bu düzenlemelere göre 2018 ve 2019 yılları için beyannamelerini imzalatmak zorunda olan mükelleflere ilişkin tutarlar aşağıdaki gibidir.

I-) BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre;

– 2017 yılı faaliyet döneminde kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden aktif toplamı 8.012.000 TL ve Net satışlar toplamı 16.019.000 TL’yi aşmayan mükellefler 2018 yılı,

– 2018 yılı faaliyet döneminde kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden aktif toplamı 9.913.000 TL ve Net satışlar toplamı 19.820.000 TL‘yi aşmayan mükellefler 2019 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

II-) BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

2017 ve 2018 yıllarında aşağıdaki satış/hasılat tutarlarını aşmayan ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, izleyen yılda (sırasıyla 2018 ve 2019 yıllarında) beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

 

2018 Yılı

Beyannameleri İçin

2017 Yılında 

2019 Yılı

Beyannameleri İçin

2018 Yılında

II. sınıf tacirlerden alım satım veya imalat faaliyetinde satış tutarları 268.000 TL’yi aşmayanlar 332.000 TL’yi aşmayanlar
II. sınıf tacirlerden yukarıda yazılan işlerin dışında işlerle uğraşanlardan yıllık gayri safi iş hasılatı tutarı 135.000 TL’yi aşmayanlar 167.000 TL’yi aşmayanlar
Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan hasılat tutarı 187.000 TL’yi aşmayanlar 231.000 TL’yi aşmayanlar
Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre

belirlenen çiftçilerden hasılat tutarı

268.000 TL’yi aşmayanlar 332.000 TL’yi aşmayanlar

1) Özel Kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bu kooperatiflerin oluşturdukları birlikler, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Beyannamelerini İmzalatmak zorunda değildir.

2) Noterler herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın beyannamelerini imzalatmak zorunda değildir.

3) Gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunlu değildir.

III-) İMZALATILMA ZORUNLULUĞU OLAN BEYANNAMELER

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden aktif toplamı ile net satışlar toplamı I’de yer alan tutarların altında olanlar ile hasılat/ satış tutarları II’de yer alan tutarların üstünde olan mükelleflerin,

— Yıllık kurumlar vergisi beyannamelerini

— Yıllık gelir vergisi beyannamelerini

— Muhtasar beyannamelerini

— Katma değer vergisi beyannamelerini,

3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmaları zorunludur.

IV-) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TASDİK EDİLEN GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ BEYANNAMELERİ

Gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflerin, beyannamelerini ayrıca serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.

EK

İlgili mevzuat

1) 4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ

2) 5 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ

3) 18 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

4) 37 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

 

[1] Tebliğde Yeni Türk Lirası olarak belirtilenler tutarlar, burada TL olarak yer almıştır.

Kaynak: TÜRMOB