Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 12/02/2022 12 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31748 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Baka..

 

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 12/02/2022

12 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31748

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yapı grupları ve bu gruplara” ibaresi “Yapı denetimi hizmet bedeline esas yapı gruplarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yapı denetim kuruluşunca” ibaresi “yapı müteahhidince” olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bina kimlik sertifikasının bedelleri Bakanlıkça, her yıl 1 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilan edilir. Bu bedel Bakanlık Döner Sermaye hesabına yatırılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/2/2008 26778
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 31/7/2009 27305
2- 7/8/2010 27665
3- 1/7/2011 27981
4- 3/4/2012 28253
5- 14/4/2012 28264
6- 5/2/2013 28550
7- 22/8/2015 29453
8- 28/1/2016 29607
9- 13/6/2018 30450
10- 29/12/2018 30640
11- 30/5/2019 30789
12- 8/7/2019                   30825 (Mükerrer)
13- 26/7/2019 30843
14- 21/3/2020 31075
15- 11/12/2020 31331
16- 23/6/2021 31520
17- 1/8/2021 31555