Tasarruf Finansman Faaliyetinde Bulunan Kişi ve Kuruluşlar Hakkında Duyuru Bilindiği üzere, 7292 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansm…

 

 

Tasarruf Finansman Faaliyetinde Bulunan Kişi ve Kuruluşlar Hakkında Duyuru

Tasarruf Finansman Faaliyetinde Bulunan Kişi ve Kuruluşlar Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 7292 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 04.03.2021 tarihi itibarıyla TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 07.03.2021 tarihli ve 31416 saylı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme ile ülkemizde faaliyet gösteren Tasarruf Finansman Şirketleri, 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” (Kanun) kapsamında Kurumumuz düzenleme ve denetimi yetkisi altına alınmıştır.

Kanuna eklenen “Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreci” başlıklı Geçici 7 nci maddede, “Tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 1 ay içinde Kurumumuza başvuruda bulunmak ve durumlarını Kanun hükümlerine uygun hale getireceklerine veya müşteri hak ve menfaatlerini zarar uğratmadan tasfiye olacaklarına dair bir plan sunmak zorunda oldukları” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten tüm kişi ve kuruluşların 07.04.2021 tarihine kadar aşağıda yer verilen bilgi ve belgelerle, Kanun hükümlerine intibak etmek veya tasfiye olmak üzere Kurumumuza başvuru yapmaları zorunludur. Zira mevcut durumda tasarruf finansman faaliyetinden kaynaklanan borç ve/veya alacakları bulunan ancak belirtilen tarihe kadar Kurumumuza henüz başvuru yapmamış olanlar hakkında Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uyarınca işlem tesis edilecektir.

Kanunun Geçici 7 nci maddesi kapsamında Kurumumuza başvuracak şirketler, verecekleri dilekçe ile birlikte Ek’te yer alan formata uygun belgeleri noter onaylı şekilde;

– İntibak veya iradi tasfiye planını,

– Bilgi formunu,

– Tasarruf finansman faaliyetinde bulunduklarına dair beyanı,

– Sürecin tamamlanacağına ilişkin yönetim kurulu taahhüdünü,

– Ortaklarına ait beyanname ve taahhütlerini,

– Üst düzey yöneticilerine ait beyannameyi

– Kamu Gözetimi Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi ile yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesini sunacaklardır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN, İNTİBAK, BİRLEŞME/DEVİR VE İRADİ TASFİYE PLANI DOSYASINDA YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

Eki İçin Tıklayınız