14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

08 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30589

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 13 üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“13) Takograf cihazları için, Avrupa Birliği ülkelerinden birinin; takograf otoritesi, takograf yetkili servisleri konusundaki otoritesi veya akredite kuruluşlarından alınmış kullanımına uygunluğunu tevsik eden belgeye sahip mobil veya sabit test ve kalibrasyon cihazı. Test ve kalibrasyon cihazı ile ilgili bu maddede belirtilen uygunluk belgesi Bakanlık bünyesinde yapılacak incelemeler sonucunda da verilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan “BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI” ibaresi “SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/2/2012 28204

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1- 30/5/2014 29015
2- 17/11/2015 29535
3- 14/5/2016 29712
4- 10/6/2017 30092