SGK Yeniden Yapılandırma Rehberi İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim ve İdari Para Cezaları Borçlarının 7326 Sayılı Kanun’a Göre Yen…

 

 

SGK Yeniden Yapılandırma Rehberi

SGK Yeniden Yapılandırma Rehberi

İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim ve İdari Para Cezaları Borçlarının 7326 Sayılı Kanun’a Göre Yeniden Yapılandırma Rehberi

 

ÖZET:

03/06/2021 tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 09.06.2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun prim ödeme yükümlülerine ne gibi haklar getiriyor, bu haklardan yararlanmak için hangi işlemlerin yapılması gerektiği bu rehberde açıklanmıştır.

 

A- YASANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN BORÇLAR YÖNÜNDEN GETİRDİKLERİ

7326 sayılı Kanunda yer alan SGK alacaklarına ilişkin hükümler aşağıda sıralanmıştır.

– Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrasının e bendinde;

2021/ Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait sigorta primleri, SGDP, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, eksik işçilikten doğan alacaklar,

Yapılandırma kapsamına alınmıştır.

– Kanunun “Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları” başlıklı 7 inci maddesinde;

a) Yukarıda sayılan yapılandırma kapsamındaki alacakların, asgari İşçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarının,
Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncelleştirilmesi,

b) 30.04.2021 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin olup, kanunun yayımlandığı tarihte kesinleşmiş idari para cezalarının yapılandırılması,

c) Asılları ödenmiş alacakların, fer ‘ilerinin %40 ının ödenmesi halinde kalan %60 ının silineceği,

d) 4/b sigortalıları ile EK-5 ve EK-6 kapsamındaki sigortalıların, borçlarını yapılandırması ve ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanabileceği,

e) Gelir testine başvurmayanların, 30.11.2021 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS primlerinin gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihine göre güncelleştirileceği,

f) 2021/Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının silineceği ve bu kapsamdakilerin 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği,

g) Köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarının, durdurulmuş sigortalılık sürelerinin, durdurulmuş sürelere ait prim tutarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halinin, 31.10.2021 tarihine kadar müracaat etmeleri ve 31.10.2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulmuş sürelerin ihya edilerek, sigortalılık süresinden sayılacağı, bu kapsamdakilerden ödeyecekleri Yİ-ÜFE’li tutarda de herhangi bir indirim yapılmayacağı,

açıklanmaktadır.

– Kanunun “Ön Değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları” başlıklı 8 inci maddesinde;

a) 30.04.2021 tarihine kadar bitirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlerden kaynaklanan eksik işçilik borçlarının yapılandırılabileceği,

b) 30.04.2021 tarihinden önce işlenen fiillere ilişkin olup, kanunun yayımlandığı tarihten önce tebliğ edilen ve kesinleşmemiş idari para cezalarının yapılandırılacağı,

c) 31.10.2021 tarihine kadar tahakkuk den SGK alacaklarının yapılandırılabileceği,

d) Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu borçlarla ilgili SGK’ya dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerektiği,

Açıklanmaktadır.

– Kanunun “Ortak Hükümler” başlıklı 9. Maddesinde;

a) Yapılandırmadan yararlanmak için 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerektiği, ilk taksitin 2021/ Ekim ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenebileceği, peşin ödemede prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE nin %10’unun ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE uygulanan tutarın(%90) silineceği, taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2 taksit halinde ödemeleri halinde ise, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE nin %50 sinin en son 31.12.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE uygulanan tutarın(%50) silineceği,

b) Taksitle ödemelerde 6 eşit taksit için (1,09), 9 eşit taksit için (1,135), 12 eşit taksit için (1,18), 18 eşit taksit için (1,27), katsayının uygulanacağı, İl Özel idareleri, spor kulüpleri, belediyeler gibi 18 taksitten fazla taksitle ödeme seçeneği hakkı tanınan borçlular için uygulanacak katsayı farklarının neler olduğu, peşin ödemenin veya taksitlerin kredi kartıyla ödenebileceği,

c) Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin ödenmesinin zorunlu olduğu, ayrıca bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, ödem süresinin sonunda geç ödeme zammıyla ödenmesinin zorunlu olduğu, peşin ve taksitli ödemelerde 10.-TL tutarındaki eksik ödemelerin yapılandırmayı bozmayacağı, yapılandırmanın bozulması halinde, borçluların ödedikleri taksit tutarları kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceği,

d) 6183 sayılı kanun kapsamında tecil faizi ile taksitlendirilen alacaklardan, kalan taksit tutarlarının bu kanun hükümlerine göre yapılandırılabileceği, bu kanuna göre yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizlerin kaldırılacağı,

e) 6736, 7020 ve 7143 sayılı kanuna göre yapılandırılan ve yapılandırılmaları devam eden alacaklar için, bu kanun hükümlerinden yararlanamayacağı,

f) Mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde, mücbir sebep süresine denk gelen taksitlerin, Cumhurbaşkanı tarafından 1 yıla kadar ertelenebileceği,

Açıklanmaktadır.

Rehberi İndirmek İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız

SGK Yeniden Yapılandırma Rehberi