SGK İle Sözleşme İmzalayan Mükellefler e-Faturaya Geçiş Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (526 Sıra No.lu VUK Tebliği ile eklenen)…

 

 

SGK İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları İle Medikal Malzeme ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Tüm Mükellefler Hakkında Duyuru

 

SGK İle Sözleşme İmzalayan Mükellefler e-Faturaya Geçiş

Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (526 Sıra No.lu VUK Tebliği ile eklenen) “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasının 6 ncı bendinde;

“Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseler!, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.),

şeklinde düzenleme yapılmak suretiyle yukarıda sayılan mükellef gruplarına e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiş olup, mezkur Genel Tebliğin “IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün (d) fıkrasının 6 ncı bendinde ise;

“IV.1.4” numaralı bölümünün (a) fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılanlar 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”

şeklinde düzenleme yapılarak söz konusu mükellef gruplarından hali hazırda SGK ile sözleşme imzalayan mükelleflere 1/7/2021 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Yine mezkur Genel Tebliğin “IV.2.4.1. e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükelleflerin e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümü ile e-Fatura uygulamasına Tebliğin yayım tarihinden sonra geçen mükelleflerin, e-Fatura uygulamasına dahil oldukları tarih itibariyle e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Bu sebeple, kapsama giren mükelleflerin, 1/7/2021 tarihinden önce e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçiş için gerekli olan mali mühür veya elektronik imzalarını zamanında temin edip başvurularını yapmaları gerekmekte olup, belirtilen tarihte mükelleflerin sorun yaşamaması için gerekli hazırlıkların zamanında tamamlanmış olması cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması açısından büyük öneme haizdir.

Bununla birlikte, Başkanlığımıza iletilen görüşlere istinaden, Başkanlığımızca e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına başvurmak isteyen ancak henüz mali mühürlerini / e-İmzalarını teslim almayan mükellefler için İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden de başvuru yapabilme imkanı getirilmiştir. İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) uygulamasında sol tarafta “İşlem Başlat/Vergi İşlemleri” “e-Belge Başvuruları” bölümünden “İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi” ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilmeleri de mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, 01/07/2021 tarihi itibariyle e-Fatura Uygulamasına dâhil olan mükelleflerimiz, Haziran 2021 döneminde yapmış oldukları mal teslimleri ile hizmet ifalarına ilişkin olarak, düzenlemeleri gereken ve vergiler dâhil toplam tutarı 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dâhil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşan faturalarını, Başkanlığımız “5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalı” ndan düzenlemeye devam edebileceklerdir. Bu kapsamdaki mükelleflerimiz, interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi ile söz konusu portala giriş yaparak, Haziran/2021 dönemine ilişkin e-Arşiv Faturalarını 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hüküm ve süreler dahilinde düzenlemeye devam edebilirler.

Duyurulur.