T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-40552758-010.06.01-36219799 Tarih: 03.12.2021 Konu: Yurt dışına T…

 

SGK Genel Yazı – Yurt dışına Tebliğ

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40552758-010.06.01-36219799

Tarih: 03.12.2021

Konu: Yurt dışına Tebliğ

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde, tahakkuk ettirilen borç tutarının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödeneceği, bu sürede ödeme yapılmaması halinde borçlanmanın geçersiz sayılacağı, ayrıca Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre ise tahakkuk ettirilen borç tutarının ilgiliye iadeli-taahhütlü olarak gönderileceği ve posta alındısının ilgiliye teslim edildiği tarihin borcun tebliğ tarihi olarak kabul edileceği öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 10.1.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı Genelgenin Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri başlıklı İkinci Bölümünün “Borç miktarının tebliği” başlıklı altıncı maddesinde Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, tahakkuk ettirilen borç tutarının ilgiliye iadeli – taahhütlü olarak gönderileceği ve posta alındısının ilgiliye teslim edildiği tarihin borcun tebliğ tarihi olarak kabul edileceği; “Borç miktarının ödenmesi” başlıklı yedinci maddesinin beşinci fıkrasında ise tebliğ tarihinden önce borçlanmaya karşılık yapılan ödeme, borçlanma talep tarihinden sonra ödenmiş olmak kaydıyla geçerli sayılarak borçlanma işleminin iptal edilmeyeceği ifade edilmiştir.

Yurt dışı borçlanma sürelerine ait borç miktarı, ilgililerin borçlanma talep dilekçesinde yer alan “Borç miktarının tebliğ edileceği adres” seçeneğindeki tercihleri doğrultusunda gerek yurt içi gerekse yurt dışı adreslerine iadeli-taahhütlü olarak gönderilmektedir.

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili maddelerinde, sigortalıların borçlanabileceği süreler ile borçlanılan sürelere ilişkin tahakkuk ettirilen borç tutarlarının hangi süre içinde ödeneceği belirlenmiş ve söz konusu sürelerin tebliğ tarihinden itibaren başlayacağı öngörülmüştür.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden alınan ve bir örneği ekte yer alan yazıda; Covid-19 salgını ve uçak taşıma şirketlerinin uçuşlarını sınırlandırması sonucu oluşan kapasite yetersizliği nedeniyle posta kabulüne kapalı olan ülkeler listesinin 23.11.2021 tarihinde güncellendiği, Ülkemiz çıkış Almanya, Avustralya ve İngiltere (mektup postası gönderileri posta kabulüne açık) varışlı gönderilerin posta kabulüne kapatıldığı ve bir örneği ekli posta kabulüne kapalı olan ülkeler listesinin dikkate alınmasının gerektiği ifade edilmiştir.

Bu nedenle, gerek 3201 sayılı Kanun kapsamında gerekse 5510 sayılı Kanun kapsamında tahakkuk ettirilen borç tutarlarını gösterir tebliğ mektubu yurt dışı adresine gönderilecek olanların, borçlanma taleplerine ilişkin iş ve işlemlerin cari usullere göre sonuçlandırılarak tebliğ aşamasına getirilmesi, posta kabulüne kapalı olan ülkelere gönderilecek tebliğ mektuplarının ise ikinci bir talimata kadar postaya verilmemesi hususunda gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN

Genel Müdür

Eki: Posta Kabulüne Kapatılan Ülkeler Listesi Güncel