Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

08 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30619

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden özel tiyatroların projelerine yapılacak nakdi yardıma ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 277 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 280 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

b) Bakan Yardımcısı: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısını,

c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

ç) Genel Müdürlük: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünü,

d) Komisyon: Değerlendirme Komisyonunu,

e) Özel tiyatro: Hobi amaçlı etkinlikler dışında tiyatro faaliyeti gerçekleştiren gerçek kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini,

f) Proje: Özel tiyatrolar tarafından sahnelenecek tiyatro oyununu,

g) Sanat sezonu: Her yılın 1 Eylül günü ile bir sonraki yılın 30 Haziran günü arasındaki dönemi,

ğ) Yardım: Bakanlıkça özel tiyatrolara yapılacak nakdî yardımı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Başvuru

MADDE 5 – (1) Başvurular, her yıl 15 Temmuz günü başlar; 15 Ağustos günü sona erer.

(2) Başvurular, e-devlet kapısı üzerinden de erişilebilen sistem aracılığıyla elektronik ortamda yapılır.

(3) Özel tiyatrolar, her sanat sezonu için sadece bir proje ile başvuru yapabilirler.

(4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tacir sayılanlar, profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapabilirler.

(5) 6102 sayılı Kanuna göre tacir sayılmayan tüzel kişiler veya vergi mükellefi olan gerçek kişiler ya da kuruluş amacı kültür, sanat ya da tiyatro faaliyeti olan dernekler veya vakıflar amatör tiyatrolar kategorisinde başvuru yapabilirler.

(6) Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Geleneksel Tiyatro sanatçıları için verilen Sanatçı Tanıtım Kartına sahip olan gerçek kişiler, geleneksel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapabilirler.

(7) Profesyonel tiyatrolar kategorisinde çocuk veya gençlik oyunu projesi ile başvuru yapılabilir.

(8) Bakanlık, gerekli hallerde başvuru belgelerini resmî kurum ve kuruluşlar ile paylaşmaya yetkilidir.

(9) Başvuru için sisteme kaydedilen bilgi ve belgeler beş yıldan az olmamak kaydıyla Genel Müdürlükçe elektronik ortamda muhafaza edilir.

(10) Özel tiyatrolar, yardım aldıkları projeyi gerçekleştirene kadar yeni bir başvuruda bulunamazlar.

Başvuru belgeleri

MADDE 6 – (1) Başvurular; profesyonel tiyatrolar, amatör tiyatrolar ve geleneksel tiyatrolar kategorilerinden birinde ve bütün bilgi ve belgeler tam olarak yapılır. Eksik belge ile yapılan başvurular incelenmeksizin iade edilir.

(2) Profesyonel tiyatrolar kategorisinde başvuru için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Başvuru yapan tüzel kişiliğin unvanı, vergi numarası, tebligat adresi, tüzel kişilik adına başvuruyu yapan kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, telefon-faks-gsm-e posta ve benzeri iletişim bilgileri.

b) Başvurulan projenin adı, yazarı, çevirmeni, türü, yönetmeni, oyuncu sayısı, geçtiği dönem ve mekân bilgileri, yer alan ana karakterler, konusu, tahmini maliyet dökümü, proje metni, projede yer alacakların listesi, proje için talep edilen miktar bilgileri ve başvuru sahibinin son üç yılda ödemiş olduğu vergi ve sigorta prim tutarları ile varsa kendisine ait salona ilişkin bilgiler.

Haber Arası Reklam

c) Başvuru yapılan proje üzerinde 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan mali haklar varsa, hakkın kullanımına ilişkin hak sahibi ya da mali hakları takip yetkisini verdiği meslek birliğinden izin aldığına ilişkin belge ya da proje üzerinde aynı Kanundan doğan hak yoksa özel tiyatronun bu durumu beyan eden dilekçesi.

ç) Ticaret Odasından son bir ay içerisinde alınmış, başvuru sahibinin adı, adresi, faaliyet konusu (meşgale), işe başlama tarihi ve tescil tarihi bilgilerinin yer aldığı Sicil Tasdiknamesi ve Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) belgeleri.

d) Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden son bir ay içerisinde alınmış, vergi borçlarının bulunmadığını veya borcun yapılandırılarak ödenmeye devam ettiğini gösterir belge.

e) Sosyal Güvenlik Kurumundan son bir ay içerisinde alınmış, başvuru sahibinin çalışanlarına ilişkin sigorta prim borcu bulunmadığını veya borcun yapılandırılarak ödenmeye devam ettiğini gösterir belge.

f) Başvuran kişinin başvuru sahibi özel tiyatro adına yetkili olduğunu gösteren imza sirküsünün bir örneği.

g) Başvuru sahibi özel tiyatronun, başvurudan önceki son sanat sezonunda sergilediği oyun veya oyunların adı, yazarı, yönetmeni, sergilendiği yerler ve izleyici sayısı.

ğ) Çocuk ve gençlik oyunu projeleri için projenin uygunluğuna dair bir pedagog veya psikolog tarafından diploma numarası belirtilerek hazırlanmış raporun aslı ile raporu hazırlayan pedagog veya psikolog tarafından sayfaları imzalanmış oyun metni.

(3) Amatör tiyatrolar kategorisinde başvuru yapmak için ikinci fıkranın (a), (b), (c), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte başvuru sahibinin dernek veya vakıf olması durumunda halen faal olduğunu gösteren yazı, kuruluş sözleşmesi örneği ve başvuran kişinin dernek veya vakıf adına yetkili olduğunu gösterir imza sirküsü gereklidir.

(4) Geleneksel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapmak için ikinci fıkranın (a) bendinde, proje metni hariç olmak üzere (b), (d) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte başvuru sahibinin dernek veya vakıf olması durumunda halen faal olduğunu gösteren yazı, kuruluş sözleşmesi örneği ve başvuran kişinin dernek veya vakıf adına yetkili olduğunu gösterir imza sirküsü gereklidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme Komisyonu ve Değerlendirme Ölçütleri

Değerlendirme komisyonu

MADDE 7 – (1) Bakanlıkça hangi özel tiyatronun projesine ve ne miktarda yardım yapılacağını belirlemek üzere; Bakan Yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden Bakan onayı ile belirlenecek bir temsilci ile tiyatro alanında tanınmış kişiler arasından Bakanlıkça belirlenecek üç kişi olmak üzere toplam yedi kişiden müteşekkil bir Değerlendirme Komisyonu oluşturulur.

(2) Değerlendirme Komisyonu, her yıl Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte, üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır, hangi özel tiyatronun projesine ve ne miktarda yardım yapılacağına bütçe imkânlarını da gözeterek gerekçesi ile birlikte karar verir.

(3) Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, tiyatro alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, Değerlendirme Komisyonuna yazılı veya sözlü görüş sunabilirler.

(4) Değerlendirme Komisyonu kararı Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Değerlendirme ölçütleri

MADDE 8 – (1) Değerlendirme Komisyonu, özel tiyatroların projelerini aşağıdaki ölçütleri birlikte göz önünde bulundurarak değerlendirir:

a) Başvuru sahibi özel tiyatronun varsa daha önce aldığı yardımları Yönetmelik ve Bakanlık ile yaptığı protokole uygun kullanıp kullanmadığı ve yardım aldığı projeleri gerçekleştirip gerçekleştirmediği.

b) Başvurulan projenin tiyatro sanatına sağlayacağı katkı.

c) Başvuru sahibi özel tiyatro tarafından gerçekleştirilen oyunların sanat seviyesi ve sahnelenmesindeki başarı düzeyi.

ç) Projenin Türk oyun yazarlarına ait bir eser olması.

d) Tiyatro edebiyatına yeni oyunlar kazandırılması amacıyla başvurulan projenin yeni bir proje olması, daha önce başvuru sahibi veya diğer özel tiyatrolar tarafından sahnelenip sahnelenmediği.

e) Başvuru sahibi özel tiyatronun bir önceki sanat sezonunda sahnelediği oyunlar ile özellikle birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleştirdiği etkinliklere ilişkin performansı.

(2) Değerlendirme Komisyonu tarafından her sanat sezonunda ek ölçütler belirlenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yapılabilecek Yardım Miktarı ve Teminat, Yardımların Duyurulması,

Protokol, Yardımın Gönderilme Şekli

Yapılabilecek yardım miktarı ve teminat

MADDE 9 – (1) Bakanlıkça özel tiyatroların projelerine, başvuruda sunacakları toplam tahmini maliyetin %50’sine kadar yardım yapılabilir. Yardım tutarları profesyonel tiyatrolar için yıllık 80.000 TL, amatör tiyatrolar için yıllık 18.000 TL ve geleneksel tiyatrolar için yıllık 15.000 TL’yi geçemez. Söz konusu yardım tutarları, her yıl Ocak ayında bir önceki yılın yıllık Tüketici Fiyat Endeksinde meydana gelen artış oranında güncellenir.

(2) Başvuru sahibinin bu desteği alabilmesi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan değerlerden herhangi birini teminat olarak göstermesi ve/veya muteber bir şahsı müteselsil kefil olarak göstermesi gereklidir.

Yardımların duyurulması

MADDE 10 – (1) Değerlendirme Komisyonu kararının Bakan tarafından onaylanmasından sonra yardım alan ve alamayan özel tiyatrolara, başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda bilgi verilir, ayrıca başvuru sahiplerine yazılı tebligat yapılmaz.

Protokol

MADDE 11 – (1) Projesine yardım almaya hak kazanan özel tiyatrolar ile Bakanlık arasında aşağıdaki hususları içeren bir protokol imzalanır:

a) Taraflar.

b) Teminatın türü ve/veya müteselsil kefil.

c) Yardımın hangi sanat sezonunda ve hangi projede kullanılacağı.

ç) Yükümlülükler.

d) Protokolde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyideler.

e) Gerekli diğer hususlar.

Yardımın gönderilme şekli

MADDE 12 – (1) Yardım, protokolün imzalanmasını müteakip özel tiyatronun banka hesabına yatırılır. Yardım üzerinden gerekli vergi, resim ve harç Bakanlıkça kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardımın Kullanılması, Denetlenmesi, Özel Tiyatroların Yükümlülükleri,

Yardımın İadesi ve Geri Alınması

Yardımın kullanılması ve denetlenmesi

MADDE 13 – (1) Yardım, sadece Komisyon tarafından uygun görülen projede kullanılacak olup, belirtilen proje dışında farklı bir projede veya başka amaçla kullanılamaz.

(2) Bakanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.

Özel tiyatroların yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) Özel tiyatrolar;

a) Profesyonel kategoride yardım almış ise yardım aldıkları projeyi en az 20 kez, amatör ve geleneksel kategoride yardım almış ise yardım aldıkları projeyi en az 15 kez sergilemekle ve projenin her sergilenmesini resmi kurumların birinden veya projenin sahnelendiği mekânın yetkilisinden alınacak tutanaklar ile belgelendirmekle,

b) Yardım alınan projeye ilişkin afiş, broşür gibi her türlü basılı malzemede ve yazılı veya görsel medyada yer alacak gazete ilanları gibi her türlü reklam ve tanıtım materyallerinde diğer sponsorların isim ve logolarından önce ve rahatlıkla okunur biçimde “Kültür ve Turizm Bakanlığının Maddi Katkılarıyla” ibaresine yer vermekle,

c) Alınan yardımın amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığına ilişkin harcama belgelerini 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak alınan fatura veya fatura yerine geçen vesikalarla yapmakla ve bu vesikaları il kültür ve turizm müdürlüklerine vermekle,

ç) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen tutanakların asılları ile (b) bendinde belirtilen basılı malzeme ve materyallerin birer örneklerini ve projenin sahnelenmesi esnasında çekilmiş projenin tamamının bulunduğu video kaydı ile dijital fotoğrafların bulunduğu CD/DVD/dijital bellekleri ve (c) bendinde belirtilen harcama belgelerini her yıl sanat sezonu bitiminde 1 Temmuz tarihinden en geç 10 Temmuz tarihi mesai bitimine kadar bulunduğu ildeki il kültür ve turizm müdürlüğüne iletmekle,

yükümlüdür.

(2) Yardım aldıkları projeyi sağlık, vefat, doğal afet ve benzeri mücbir sebeplerden ötürü ilgili sanat sezonunda gerçekleştiremeyen özel tiyatrolar, projelerini bir sonraki sanat sezonunda gerçekleştirmeyi talep edebilir. Bu özel tiyatrolar taleplerini, projenin gerçekleştirilememe nedenini ispat eden belgelerle birlikte sunacakları bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe iletirler. Genel Müdürlük, bu talebi Değerlendirme Komisyonuna sunar ve özel tiyatronun talebi Komisyon tarafından karara bağlanır. Erteleme talebi, yalnızca bir sanat sezonu ile sınırlıdır. Erteleme talebinde bulunan özel tiyatrolar yeni başvuru yapamazlar.

(3) Yardım aldıkları projenin sadece adını değiştirmek isteyen özel tiyatrolar, bu hususa ilişkin taleplerini bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe iletirler. Genel Müdürlük, özel tiyatronun talebini Bakan onayına sunar; sonucunu özel tiyatroya ve ilgili il kültür ve turizm müdürlüğüne bildirir.

Yardımın iadesi ve geri alınması

MADDE 15 – (1) Herhangi bir nedenle aldığı yardımı iade etmek isteyen özel tiyatro, Genel Müdürlüğe bir dilekçe ile başvuru yaparak yardımı, yardımın yapıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte Bakanlığa iade edebilir. Yardımı iade eden özel tiyatronun, iade işlemleri ve geri ödemelerin tamamlanmasına kadar ve tamamlanmasından sonraki ilk sanat sezonuna yönelik başvuruları kabul edilmez.

(2) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği özel tiyatrolar tarafından il kültür ve turizm müdürlüklerine gönderilen belgeler ve materyaller, il kültür ve turizm müdürlüklerince görevlendirilecek en az üç personel tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucunda her özel tiyatro için ayrı ayrı olmak kaydıyla Ek-1’de yer alan rapor hazırlanarak inceleyen personel tarafından imza altına alınır ve bu raporlar en geç 1 Ağustos tarihine kadar Genel Müdürlüğe iletilir. Özel tiyatrolar tarafından il kültür ve turizm müdürlüklerine gönderilen belgeler, il kültür ve turizm müdürlüklerince beş yıl süreyle muhafaza edilir. İl kültür ve turizm müdürlüklerince Genel Müdürlüğe gönderilen raporlarda, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği ya da eksik yerine getirdiği, yardımı amacına uygun olarak harcamadığı, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen belge ve materyalleri sunmadığı ya da eksik yahut süresi dışında sunduğu tespit edilmiş olan özel tiyatrolardan, kendilerine verilen yardım yasal faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir. Yardımın geri alınması için hakkında yasal takip başlatılan özel tiyatrolar, bu Yönetmelik kapsamında yapılan yardımlardan ilgili sanat sezonunu takip eden beş sanat sezonu boyunca yararlandırılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan başvurular bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Eki İçin Tıklayınız