24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir…

27 Mart 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30727

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğininnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınarak belirlenecek mikro ve küçük işletmelerden aşağıda belirtilen koşulları sağlayanlara sunulur:

a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması.

b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması.

c) Basit usul dışında vergi mükellefi olması.

(2) Alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır:

a) Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar.

b) Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10 TL” ibarelerinden önce gelmek üzere “KDV dâhil” ibareleri eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “ek sorgulama” ibaresi “izleme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

120 güne kadar vadeli satışlar için

180 güne kadar vadeli satışlar için

360 güne kadar vadeli satışlar İçin

Azami teminat tutarı

VADELİ SATIŞLARDAN ELDE EDİLEN CİRO (TL) ORAN(%) ORAN (%) ORAN(%)

NET PRİMİN KATI

0-3.000.000 0.50 0.80 1,40 30
3.000.001-5.000.000 0,45 0,70 1,23 30
5.000.001-10.000.000 0,42 0,60 1,05 30
10.000.001-15.000.000 0,40 0,50 0.88 30
15.000.001-20.000.000 0,35 0.45 0.79 30
20.000.001-25.000.000 0,32 0,40 0,70 30

“(2) Birinci fıkrada yer alan tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının 2.000 TL’nin altında çıkması durumunda, prim tutarı 2.000 TL olarak kabul edilir.”

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “tüm alıcılarının dikkate alınması esastır. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınmasının mümkün olmaması durumunda, söz konusu işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadardır. Bu kapsamda olay başına sağlanan kredi limiti ise ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en düşük kredi limiti kadardır.”

“(4) Sigorta dönemi içerisinde sigortalının yeni çalışmaya başlayacağı alıcılar poliçeye eklenebilir ve bu alıcılar 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilir. Yeni alıcılara tahsis edilen kredi limitleri, poliçenin tanzim tarihinde belirlenen ve üçüncü fıkrada belirtilen toplam kredi limiti ile olay başına sağlanan kredi limitini etkilemez.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%70 ile %90 arasında” ibaresi “%70 veya %90 olarak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asgari” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasına “Merkeze devredilen primlerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bunların yatırım gelirlerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut poliçeler için azami teminat tutarları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenen devlet destekli alacak sigortası poliçeleri için bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile değiştirilen 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tablodaki azami teminat tutarları geçerlidir.”

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/12/2018 30635