Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28 Şubat 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30700

Karar Sayısı: 793

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Komisyon: Yararlanıcı ve kredi verenden kefalet sisteminin işletilmesi amacıyla tahsil edilen ücreti,”

MADDE 2– Aynı Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kurum, verdiği kefaletler karşılığı olarak, sistemin uygulanması amacıyla yararlanıcılardan ve kredi verenlerden, kefalete onay verildiği tarihteki kefalet tutan ile izleyen yıllardaki bakiye kefalet tutarı üzerinden %2 oranına kadar komisyon tahsil edebilir. Tahsil edilecek komisyon oranı ile tahsilatların en fazla %10’una kadar olmak üzere Kuruma aktarılacak tutarlar Bakanlık ile Kurum arasında imzalanacak protokol ile belirlenir. Yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin verilen kefaletlerden de aynı şartlarda komisyon tahsil edilebilir. 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar kapsamında Bakanlık ile Kurum arasında imzalanan 7/12/2016 tarihli protokol kapsamında sağlanmış olan kefaletlerden aynı koşullarda komisyon sağlanmaya devam edilir.”

“ı) Bu Kararda düzenlenen hususların ayrıntıları ile kefalet işlemleri kapsamında yararlanıcıdan ve kredi verenden alınacak komisyon ve diğer masraflara ilişkin hususlar Bakanlık ile Kurum arasında imzalanacak protokol ile belirlenir.”

MADDE 3– Aynı Kararın 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar kapsamında sağlanmış olan kefaletlere ilişkin tahsil olunan kefalet komisyonlarından Bakanlık payına düşen tutarlar ile temerrüde düşen kefalet işlemlerinden idari veya kanuni takip neticesinde teminatların paraya çevrilmesi dahil yararlanıcıdan ya da kefillerinden her türlü takip sonucunda elde edilen tahsilat ve işletme hesabındaki bakiye tutarların nemalandırılması sonucunda oluşan faiz gelirleri ile Kurumun tazmin yükümlülüklerini yerine getirmek ve kanuni takip masraflarını ödemek üzere Bakanlık tarafından destek hesabından yapılan aktarımlar işletme hesabı adı altında açılan ayrı bir hesapta takip edilir. Bakanlık, Kurumun tazmin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kanuni takip masraflarım ödemesi için destek hesabı aracılığıyla işletme hesabına kaynak aktarır. Kurum, tazmin yükümlülüklerini ve kanuni takip masrafları ile tazmin işlemlerine ilişkin tüm yasal giderleri işletme hesabından karşılar.

(2) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 25/2/2015 tarihli ve 2015/7331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar kapsamında tahsil edilecek komisyonlardan Bakanlık payına düşen tutarlar ile temerrüde düşen kefalet işlemlerinden idari veya kanuni takip neticesinde teminatların paraya çevrilmesi dâhil yararlanıcıdan ya da kefillerinden kefalete konu krediye ilişkin her türlü takip sonucunda elde edilen tahsilatlar ve işletme hesabındaki bakiye tutarların nemalandırılması sonucunda oluşan faiz gelirleri ile işletme hesabında toplanan tutarlardan öncelikle yapılan tazmin yükümlülüklerine ve kanuni takip masraflarına ilişkin ödemeler, Bakanlık destek hesabından aktarılan tutarlardan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, Kuruma aktarılabilecek olan kaynağın üst limiti olan 25 milyar TL tutarındaki limite dahil edilmez.”

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.