Ekli “Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinin yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

08 Mart 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30708

Karar Sayısı: 810

Ekli “Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinin yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

7 Mart 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KAMU HAZNEDARLIĞI YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Aşağıda sayılan kurumlar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir:

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri.

b) Özel bütçeli idareler.

c) Döner sermayeler.

ç) Fonlar.

d) Belediyeler.

e) İl özel idareleri.

f) Sosyal güvenlik kurumlan.

g) Kamu iktisadi teşebbüsleri.

ğ) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları.

h) Bu maddede sayılan kurumların;

1) Bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

3) Fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açtıkları ve/veya yönettikleri her türlü banka hesabı.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Kamu sermayeli bankalar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O. ve sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mevduat ve katılım bankalarını,

c) Kurum: 2 nci madde kapsamındaki kurumlan,

ç) Organize para piyasası: Takasbank bünyesinde faaliyet gösteren para piyasaları ve/veya Bakanlıkça belirlenecek Türkiye’de kurulu diğer organize para piyasalarını,

d) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları: 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyetine izin verilen ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını,

e) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını,

ifade eder.

Uygulama ve kullanılacak araçlar

MADDE 5- (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri;

a) Kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını TCMB veya muhabiri olan bankada açılacak TL cinsi vadesiz hesaplarda tutmakla yükümlüdür.

b) Dış alımlar veya yurt dışından temin edilen krediler nedeniyle döviz cinsinden ödeme veya yükümlülükleri olması ve/veya Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve döviz cinsinden izlenmesi gereken hibe anlaşmaları ile çeşitli faaliyetler kapsamında uluslararası kuruluşlar tarafından hesaplarına döviz cinsi aktarım yapılması durumunda sadece bu işlemlerle sınırlı olmak ve anlaşmalardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla TCMB veya muhabiri olan bankada vadeli veya vadesiz döviz tevdiat hesabı açtırır.

c) Afet nedeniyle toplanan nakdi bağış ve yardımlar ile özel kanunların verdiği yetki çerçevesinde belli bir kamusal amaca özgülenmek suretiyle fon, hesap, özel hesap, havuz ve benzeri adlarla açılan ve/veya yönetilen her türlü banka hesaplarında tutulan kaynakları, ikinci fıkrada sayılan esaslar çerçevesinde değerlendirir.

(2) Genel bütçe kapsamı dışındaki kamu idareleri, kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda aşağıdaki araçları kullanarak değerlendirmekle yükümlüdür:

a) TL cinsi vadesiz ve/veya vadeli mevduat ile özel cari hesap ve/veya katılma hesabı.

b) Gerekli görülmesi halinde ve ihtiyaçları ölçüsünde döviz cinsi ödemeleri için vadeli ve/veya vadesiz mevduat ile özel cari hesap ve/veya katılma hesabı.

c) İhale, doğrudan satış, ihale öncesi rekabetçi olmayan teklif ya da ikincil piyasadan doğrudan ya da ters repo yoluyla temin etmek suretiyle 4749 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıkça ihraç edilen borçlanma senetleri ve/veya kira sertifikaları.

ç) Organize para piyasalarında TL cinsi borç verme işlemleri.

d) Kamu sermayeli bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ile 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) uyarınca kamu sermayeli katılım bankalarının kaynak kuruluş/fon kullanıcı olarak yer aldığı kira sertifikaları ihracı ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun piyasalarda emtia alım satımına dayalı katılım bankacılığı prensiplerine uygun finansman yöntemleri.

(3) 18/6/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri saklı kalmak kaydıyla kurumlar; faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurt içinde yerleşik diğer bankaları, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’yi ve yurt içinde yerleşik bankalar aracılığıyla olmak koşuluyla ödeme kuruluşlarını ve elektronik para kuruluşlarını da kullanabilir. Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, kamu kurumlan adına tahsil ettikleri tutarları anlaşma yaptıkları yurt içinde yerleşik bankalarda ilgili kamu kurumu adına açılacak hesaplara işlem yapılan gün içerisinde aktarmak zorundadır. Gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının, özel kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla takip eden iş günü içinde, yurt içinde yerleşik tüm bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılan tahsilatın ise azami 20 gün içerisinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılması zorunludur.

(4) Kurumlar ikinci fıkranın (c) bendinde sayılan işlemleri, yurt içinde yerleşik diğer bankalar aracılığıyla, (ç) bendinde sayılan işlemleri ise yurt içinde yerleşik diğer bankalar ile 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet gösteren aracı kurumlar aracılığıyla yapabilir.

(5) İller Bankası A.Ş. ortağı olan belediyeler ve İl özel idareleri, mali kaynaklarını 6 ncı maddede belirlenen koşullar çerçevesinde İller Bankası A.Ş.’de değerlendirebilir.

Kaynakların değerlendirilmesi ve nemalandırma

MADDE 6- (1) Kurumların mevduat, ters repo ve katılma hesabı olarak değerlendirmeyi öngördükleri mali kaynaklan için uygulanacak vadeli mevduat ve ters repo faiz oram ile katılma hesabı beklenen/tahmini getiri oranı, Ek-1’de yer alan ve ilgili vadelere karşılık gelen oranlardan daha yüksek olamaz.

Diğer menfaatler

MADDE 7- (1) Kurumlar mali kaynaklarının değerlendirilmesinde faiz veya kâr payı dışında ayni ya da nakdi herhangi bir menfaat temin edemez. Bankalar, bu fıkra hükmüne aykırı talepte bulunan kurumlan, ilgili denetim kuramlarına ve/veya birimlerine iletilmek üzere Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(2) Kuramların aylık ve ücret ödemeleri ile faaliyetleri kapsamında bankalara yaptırdıkları tahsilat ve ödeme işlemlerine ilişkin olarak sağladıkları havale, elektronik fon transferi (EFT), para transferi ve benzeri bankacılık hizmetleri için yapılan protokoller kapsamında ortaya çıkan ücret ve hizmet bedellerinin bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından üstlenilmesi birinci fıkra kapsamında değerlendirilmez. www.alomaliye.com

Bildirim ve raporlama

MADDE 8- (1) 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince;

a) Kurumların mali hizmetlerini yürüten birimleri, merkez ve varsa taşra birimlerine ait vergi kimlik numaralarına ilişkin her türlü değişiklik ile yeni kurulan birimlerine ilişkin vergi kimlik numaralarını en geç 10 iş günü içerisinde, ayrıca bankalarca Bakanlığa iletilen hesap bilgilerinin mutabakatını teminen, içerik ve süresi Bakanlıkça belirlenerek talep edilen bilgileri de istenen süre içerisinde Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

b) Bankalar ve aracı kurumlar, kuramların kendileri nezdindeki mali kaynakları ile kullandıkları kredi ve benzeri yükümlülükleri hakkındaki bilgileri, içerik ve süresi Bakanlıkça belirlenen şekilde hazırlamak ve Bakanlığa göndermekle yükümlüdür.

(2) Kamu Haznedarlığı uygulaması çerçevesinde Bakanlıkça izlenen ve ticari sır niteliğini haiz olan bilgiler kuramların bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakanlıklar, adli merciler ve denetim mercileri tarafından gerekli olduğu hallerde Bakanlıktan gerekçesi ile birlikte yazılı olarak talep edilebilir. Bu taleplerden karşılanması uygun görülenler gizli kaydıyla yazılı olarak cevaplanır.

(3) Bu madde ile 9 uncu ve 10 uncu madde kapsamındaki iş ve işlemler, bu Yönetmelik kapsamındaki kuramlardan hâlihazırda teşkilatlanma süreci devam edenler ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten soma kurulacak olanlar tarafından, söz konusu kuramların mali hizmetler görevlerini yürüten birimlerinin ihdas edildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde yerine getirilir.

Sorumluluk

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kuram yetkilileri ve muhasebe yetkilileri bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup, bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık sebebi ile ortaya çıkabilecek zararlardan şahsen ve müteselsilen sorumludur.

Yaptırım

MADDE 10-(1) Kamu kaynaklarının bu Yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde değerlendirilmesinden elde edildiği tespit edilen nemalar genel bütçeye gelir kaydedilir.

(2) Bakanlık tarafından 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında istenen bilgilerin belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gönderilmemesi halinde, 4749 sayılı Kanunun 14/A maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.

İstisnalar ve muafiyetler

MADDE 11-(1) Aşağıda sayılan kurumlar ile hesaplar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:

a) Bakanlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü.

b) Kamu bankaları.

c) Vakıflar.

ç) Özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları.

d) Kefalet ve yardımlaşma sandıkları.

e) Dernekler.

f) Federasyonlar.

g) Muhtarlıklar.

ğ) Okul aile birlikleri.

h) Kuramların eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, yemekhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerinden yararlanan personelinden alman yemek, konaklama ve diğer hizmet bedelleri ile katkı için bütçeden aktarılan yemek bedellerinin bulundurulduğu ve söz konusu tesislerin nam ve hesabına açılmış olan banka hesapları.

ı) Yılı bütçeleri ile tahsis edilen örtülü ödenekler ile ilgili olarak açtırılan banka hesapları.

i) Bulundukları ülkenin bankacılık sektörü veya kambiyo mevzuatından kaynaklanan sorunlar nedeniyle kuramların yurt dışı temsilciliklerince yurt içinde kendi nam ve hesaplarına açtırdıkları banka hesaplan.

j) Kuramların yurt dışı temsilciliklerine ait olan ve yurt dışında yerleşik bankalar nezdinde açılan hesaplar.

k) Akreditif/akreditif karşılığı kredi işlemleri.

(2) Birinci fıkranın (d), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri kapsamındaki hesaplar için kuram vergi kimlik numarasından ayrı bir vergi kimlik numarası kullanılır. Vergi kimlik numaralarının temin edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

 

Diğer hususlar

MADDE 12- (1) Kurumlar, bankalarla yapacakları protokollerde bu Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlemeler yapmakla yükümlüdür.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapılmış olan protokoller, sürelerinin bitimine kadar uygulanmaya devam olunur.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak protokollerin süresi bir yılı geçemez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13- (1) 8/12/2016 tarihli ve 29912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

EK- 1 Mevduat, Ters Repo ve Katılma Hesabı Tavan Faiz ve Beklenen /Tahmini Getiri Oranları

Vade Faiz ve Beklenen/Tahmini Getiri Oranı Tavanı
Gecelik 1 Aylık AOMF’nin % 55‘i
7 Güne Kadar 1 Aylık AOMF’nin % 60T
8 Gün-29 Gün 1 Aylık AOMF’nin %65’i
30 Gün-59 Gün 3 Aylık AOMF’nin % 65’i
60 Gün-89 Gün 3 Aylık AOMF’nin % 70’i
90 Gün-134 Gün 6 Aylık AOMF’nin % 80’i
135 Gün-179 Gün 6 Aylık AOMF’nin % 85’i
180 Gün-269 Gün 1 Yıllık AOMF’nin % 90’ı
270 Gün ve Üzeri 1 Yıllık AOMF’nin % 95’i
1 Aylık AOMF TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 1 Aya Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı
3 Aylık AOMF TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 3 Ay Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı
6 Aylık AOMF TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 6 Ay Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı
1 Yıllık AOMF TCMB Tarafından En Son Açıklanan Bankalarca Türk Lirası Üzerinden Açılan 1 Yıla Kadar Vadeli Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı