Hazine Taşınmazlarının İdaresi 21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30130 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî..

 

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi

21 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30130

Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Hükmen Devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılan yerlere ilişkin işlemler

EK MADDE 2 – (1) Mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu iktisadi teşebbüslerine ait iken Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen miktar veya tutarda; yatırım, ihracat, ek istihdam ve üretim yapılması amacıyla bedelsiz olarak mülkiyeti yatırımcılara devredilen taşınmazların, açılan davalar sonucunda mahkemelerce Devletin hüküm ve tasarrufu altında bırakılmasına karar verilen kısımları üzerinde yatırımcılar lehine, mahkeme kararının kesinleştiği tarihten geçerli olmak üzere taşınmazın rayiç bedelinin binde beşi üzerinden kırkdokuz yıla kadar doğrudan kullanma izni verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/6/2007 26557
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 26/7/2007 26594
2- 6/12/2007 26722
3- 16/4/2008 26849
4- 14/3/2009 27169
5- 24/4/2010 27561
6- 10/4/2011 27901
7- 11/9/2014 29116
8- 22/9/2016 29835
9- 14/10/2016 29857
10- 12/11/2016 29886
11- 24/5/2017 30075