2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (i) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

16 Kasım 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30597

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (i) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Genel aydınlatma: Otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayolları hariç, kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, çıkmaz sokak, yürüyüş yolu, alt-üst geçit, yaya alt-üst geçidi, köprü, meydan ve yaya geçidi gibi yerler ve mevcut genel aydınlatma tesisi güzergâhında yer alan yerlerin kullanılmasına hizmet eden ve bunların devamı niteliğindeki yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık belediye tarafından cadde, sokak adı verilmiş (etrafı çevrili ve/veya girişinde güvenlik/bariyer olsa dahi kamuya açık olanlar dahil) konut kooperatifleri ve siteler ile köy mezra gibi şehir merkezi dışında kalan kırsal yerlerde mevcut genel aydınlatma tesisi güzergahında olmakla birlikte aydınlatma tesisinin teknik ve ekonomik zorunluluk gereği vatandaşın arazisi içerisinde tesis edilen yerler ile halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatılması ile trafik sinyalizasyonunu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TEDAŞ; Bakanlığa bildirilmek üzere dağıtım şirketleri tarafından kendisine iletilen fatura bilgilerine ve fatura icmallerine ilişkin olarak gerekli fiyat ve miktar kontrolünü, dağıtım şirketinin önceki dönem faturalarını, dağıtım şirketlerince gönderilen EK-5 tablo bilgilerini, yapılan inceleme ve denetim sonucu oluşturulan dağıtım şirketine ait sayaç ve güç bilgilerini içeren abone bilgilerini göz önünde bulundurmak suretiyle gerçekleştirir. Genel aydınlatma tesislerinin denetimi sonucunda hazırlanan raporda kesinleşen güç değerleri, ilgili abonenin fatura kontrolünde esas alınır. Kesinleşen güç değerleri; dağıtım şirketinin talebi üzerine TEDAŞ tarafından tespit edilerek uygun görülmesi halinde değiştirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) TEDAŞ tarafından yapılan kontroller sonucunda eksik, hatalı veya usulsüz olduğu tespit edilerek dağıtım şirketine bildirilen faturalara ilişkin itiraz kapsamında dağıtım şirketi gerekli incelemeyi yaparak sonucu 15 gün içerisinde TEDAŞ’a yazı ile bildirir. İncelemeler neticesinde hatalı olan faturalar ise iptal edilerek doğru tutarları yansıtacak şekilde yeniden düzenlenir ve bir sonraki ödeme döneminde oluşturulacak fatura icmaline eklenir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TEDAŞ, dağıtım şirketleri tarafından kendisine iletilen bilgileri; tüm dağıtım şirketlerine ait cari dönem tüketim miktarı, cari dönem fatura tutarı, cari dönem hata tutarı, geçmiş dönem hataları nedeniyle düşülecek veya ilave edilecek tutarlar ile ödenecek tutarları göstermek üzere tüm dağıtım şirketlerini içerecek şekilde toplulaştırarak şekil şartları EK 4-1’de belirtilen tabloyu, belediyeler ile il özel idareleri için ödeme dağılım icmalini gösteren ve şekil şartları EK 4-2’de belirtilen tabloyu oluşturur. Dağıtım şirketlerince kendisine ıslak imzalı iki nüsha olarak iletilen belgelerin bir nüshasını ve TEDAŞ tarafından oluşturulan EK 4-1 ve EK 4-2 tablolarının ıslak imzalı iki nüshasını o döneme ait talep yazısının ekinde en geç ilgili ayın son gününe kadar Bakanlığa gönderir. Söz konusu tarihin tatil gününe (hafta sonu dahil) gelmesi durumunda, bildirim, resmi tatilin başlangıcından önceki son iş günü yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde yer alan “Bakanlığa hizmet veren Merkez Saymanlığına” ibaresi “Bakanlığın Merkez Saymanlığına” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına “hesaplarına aktarır” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yapılan ödemeleri her ayın sonunda Bakanlığa bildirir” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) İnceleme ve denetim heyeti, dağıtım şirketleri tarafından gönderilen faturalardaki tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine, aydınlatma tesisinin Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığına ve aydınlatılan bölgenin 6446 sayılı Kanunda belirtilen genel aydınlatma bölgelerine dahil olup olmadığına ilişkin inceleme ve denetimler yapar.

(2) İnceleme ve denetim heyeti, birinci fıkra kapsamında inceleme ve denetimi yapılan şirketlere ilişkin her bir dağıtım bölgesindeki denetlenen sayaçların kaydettiği tüketim miktarlarını ölçerek kayıt altına alır. İnceleme ve denetim heyeti, sayaçları seçerken aylık tüketimi, o dağıtım bölgesindeki diğer genel aydınlatma tüketimlerine göre yüksek olan ya da şüpheli durum arz ettiği değerlendirilen sayaçlar ile kalibrasyon süresi dolmak üzere olan sayaçlara öncelik verir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) Denetlenecek dağıtım şirketi, inceleme ve denetim heyetine; genel aydınlatma abone listesini vermekle, denetim yapılacak bölge hakkında bilgi sahibi yeterli sayıda personeli, gerekli araç, gereç ve elverişli çalışma ortamını temin etmekle ve denetim bölgesinde yer alan tüm genel aydınlatma tesislerindeki varsa arızalı tesisatı çalışır hale getirmekle yükümlüdür.

(2) İnceleme ve denetim heyetince, dağıtım şirketinin yetkili personeli ile birlikte, belirlenen sayaçlara denetim amacıyla gidilir. Sayaçların sahada bulunamaması, genel aydınlatma dışında başka bir amaçla tüketim yapılıp yapılmadığı ve sayaç ile ilgili ölçüm ve diğer bilgiler bir tutanak düzenlenerek inceleme ve denetim heyeti ile dağıtım şirketi yetkilileri tarafından imzalanarak bir sureti dağıtım şirketine teslim edilir. Dağıtım şirketi tarafından imzadan imtina edilmesi durumunda denetim heyetinin tespiti esas alınır.

(3) Dağıtım şirketlerince ödemesi talep edilen faturaların endeks okuma tarihlerinin birbirini takip ediyor olması gerekmektedir. Bu kapsamda, devir tarihi sonrası denetime konu faturalara ilişkin endeks okuma tarihlerinde dağıtım şirketleri tarafından sehven yapılan hataları ortaya koyan belgelerin itiraz süresi içerisinde sunulması durumunda bu belgeler denetim heyeti tarafından değerlendirilir.

(4) İnceleme ve Denetim heyetince, genel aydınlatma hat ve tesislerden beslenen aydınlatma direklerinin üzerinde bulunan belediyeye ait ışıklı yazı, belediye amblemi, belediyenin belirlediği figürler, ışıklı led ve şeritler, yol kenarında bulunan ve yolu aydınlatan ışıklı her türlü sistem hariç, genel aydınlatma amacından çok ticari anlam taşıyan ışıklı reklam, logo, ilan panoları ve cisimlerin aydınlatılmasına yönelik ışık kaynakları (ağaç, havuz, anıt aydınlatmaları vb.) yapılan ışıklı reklam, logo veya ilan panosu gibi her türlü aydınlatmalar süs aydınlatması kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “13 üncü ve 14 üncü madde kapsamında” ibaresi “Denetim heyeti ve Şirket yetkililerince” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İnceleme ve denetim heyeti, denetlenen dağıtım şirketi personeli ile birlikte, şirketin taslak raporda yer alan tespitlere ilişkin itiraz ve düzeltmelerini kontrol etmek için itiraza ve düzeltmeye konu olan sayaçlara giderek itiraz veya düzeltmenin türüne göre öngörülen kısmi denetimleri tekrar yapar ve sonuçlar, inceleme ve denetim heyeti ve dağıtım şirketi yetkililerinin imzaları ile tutanak altına alınır. Tutanakların bir sureti dağıtım şirketine verilir.”

“(3) İnceleme ve denetim raporu hazırlanırken;

a) İlk incelemede sahada bulunamayan, ancak dağıtım şirketinin itirazı üzerine yapılan ikinci incelemede sahada bulunduğu anlaşılan sayaçlara ilişkin tespitlere inceleme ve denetim raporunda yer verilmez.

b) İlk inceleme ve itiraz üzerine yapılan ikinci inceleme kapsamında yapılan denetimlerde sahada bulunamayan sayaçlara ilişkin denetim dönemi boyunca TEDAŞ’a iletilmiş fatura bedelleri “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

c) Genel aydınlatma bölgelerine kısmen aykırı olan tesislerin taslak raporda yer alan hesaplanan en yüksek tüketim miktarları ile dağıtım şirketince yapılan ayrıştırma sonrası hesaplanan tüketim miktarları en yüksek tüketim miktarları karşılaştırılarak aradaki fark denetim dönemi boyunca TEDAŞ’a iletilmiş fatura bedellerine uygulanır ve bulunan tutar “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

ç) Genel aydınlatma bölgelerine kısmen aykırı olduğu tespit edilen abonelere ilişkin olarak, şirketlerin gerekli düzeltmeleri yapmalarını müteakip yapılacak ikinci denetim sonucu hesaplanan en yüksek tüketim miktarları ve güç değerlerinin birinci denetimde bulunan değerlerden yüksek çıkması durumunda, ilk denetimde bulunan değerler esas alınır. Ancak birinci ve ikinci denetim arasında tesise, hat bazında bir ilave veya eksilme varsa ödemelerde ikinci denetim değeri, denetlemeden önceki dönemlerde ise birinci denetim değeri esas alınır. Diğer yandan, bakım veya benzeri bir durum nedeniyle denetimlerin herhangi birinde aboneye ilişkin ölçülen değerlerin (0) olması halinde, ölçülen diğer değer esas alınır.

d) Hesaplanan en yüksek tüketim miktarları birinci fıkra kapsamında hazırlanan tutanaklar esas alınarak revize edilir ve yeniden hesaplanan tutar, “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

e) Tamamı Yönetmeliğe aykırı olan abonelere ait tutarlar “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

f) Denetlenen dağıtım şirketinin, gönderdiği genel aydınlatmaya ilişkin abone listesi ile denetime konu dönem boyunca TEDAŞ’a gönderdiği fatura icmalleri ve kompakt disklerde yer alan fatura bilgileri karşılaştırılması sonucu eşleşmeyen aboneliklerle ilgili “Aboneliği İptal Ettim” beyanına karşılık, iptal ettiğini belgelendiremediği aboneliklere karşılık gelen tutarlar “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.

g) Denetlenen dağıtım şirketinin, eşleşmeyen aboneliklerle ilgili “Aboneliği İptal Ettim” beyanına karşılık belgelediği iptal tutanağında yer alan dönemden (tarihten) sonra gönderdiği tahakkuk tutarları “Bakanlıkça geri tahsil edilecek bedeller” listesine eklenir.”

“(4) TEDAŞ; hazırlanacak denetim raporunda denetlenen şirketin geçmiş yıllardaki tüketimlerini de gösterecek bilgilere yer verir. Raporun giriş kısmında bu bilgiler dahilinde analizleri de yapar.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İnceleme ve denetim heyeti, inceleme ve denetimin tamamlanma tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde inceleme ve denetim raporunu Bakanlığa sunar.”

“(3) Kesinleşmiş inceleme ve denetim raporu 5 nüsha olarak hazırlanır; birer nüshası Bakanlık ve TEDAŞ’ta  muhafaza edilir. Yazı ekinde Bakanlık tarafından bir nüshası dağıtım şirketine ve iki nüshası da EPDK’ya gönderilir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “SEYT” ibaresi “güç” şeklinde değiştirilmiş, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrasında yer alan “15 gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12)  Dağıtım şirketleri; genel aydınlatmaya yönelik yapılacak yeni tesislerde ve sayaç değişimlerinde kombi sayaç kullanmak zorundadır.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İnceleme ve denetimlerde, 2/12/2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara da uyulur.”

“(4) TEDAŞ, Bakanlığa gönderdiği icmal ve eki tabloların içeriğinin doğruluğundan sorumludur.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin Ek-5’inde yer alan “1 SAATLİK EN YÜKSEK TÜKETİM (SEYT) (kWh)” ibaresi “GÜÇ (kW)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/8/2013 28726