Et Piyasasının Düzenlenmesi 25 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30755 Karar Sayısı: 1010 Ekli “Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar”ın yür..

 

 

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1010)

Et Piyasasının Düzenlenmesi

25 Nisan 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30755

Karar Sayısı: 1010

Ekli “Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ET PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Et piyasasının düzenlenmesi

MADDE 2- (1) Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün (ESK) 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ana Statüsünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına binaen; ihtiyaç duyulması halinde, ESK’nın et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yapmış olduğu alım satımları neticesinde oluşacak fark, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan en fazla 150 milyon TLlik kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden sağlanır.

(2) Tarım ve Orman Bakanlığı, ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkilidir.

(3) Destekleme ödemeleri, tebliğ ile belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.G. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.

(4) Ödemeler için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.

(5) Bu Karar uyarınca yapılacak ödeme, ESK tarafından oluşturulacak icmal karşılığında, tarımsal destekleme bütçesi ödeneğinden ESK’ya aktarılır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.