Bu Tebliğ, hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 24/4/2019 tarihli ve 1010 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) ESK: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü,

d) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

e) Karar: 24/4/2019 tarihli ve 1010 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

ifade eder.

Kaynak aktarımı

MADDE 4 – (1) Et piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak, bütçede 2019 yılı tarımsal desteklemeleri için ayrılan ödenekten karşılanır.

Uygulama esasları

MADDE 5 – (1) Piyasada oluşan kırmızı et alım fiyatlarının üretim maliyetlerinin altında olması halinde, yerli üreticiyi korumak için ESK tarafından gerçekleştirilen alım ve satım tutarlarından kaynaklanan fark ESK’ya ödenir.

(2) Perakende kırmızı et satış fiyatlarının tüketici aleyhine yükselmesi halinde, tüketicilerin alım gücü göz önünde bulundurularak ESK’nın piyasaya yapacağı et satış faaliyetleri neticesinde oluşacak alım ve satım tutarlarından kaynaklanan fark ESK’ya ödenir.

(3) ESK’nın 25/9/2014 tarihli ve 29130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana Statüsünün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına binaen;  ihtiyaç duyulması halinde,  ESK’nın kırmızı et piyasasına müdahale amacıyla yaptığı alım satımları neticesinde oluşacak farkı gösteren ıslak imzalı ve onaylı icmal ESK tarafından hazırlanır, HAYGEM’e gönderilir.

(4) 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden, hayvancılık desteklemeleri kalemine kırmızı et piyasasının düzenlenmesine ilişkin olarak aktarılan ödenek, bütçe işlemlerini müteakip  ESK’nın hesabına aktarılır.

(5) Bankaya hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.

(6) Bakanlık; ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas işlemlerin yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, Banka ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.