7182 Sayılı Kanun Sporda Şiddet Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unv…

 

 

7182 Sayılı Kanun – Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile …

7182 Sayılı Kanun Sporda Şiddet

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

12 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30829

Kanun No: 7182

Kabul Tarihi: 04 Temmuz 2019

MADDE 1- 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genel Müdürlüğü” ibaresi “Bakanlığı” şeklinde, (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendine “güvenlik amiri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yardımcısı” ibaresi, “kolluk amirini” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yardımcılarını” ibaresi eklenmiş, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendine “seyir alanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel seyir alanları,” ibaresi, “elverişli alanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar hâlinde toplandıkları yerleri, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçları ya da takımların kamp yaptığı yerleri,” ibaresi ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,”

“f) Müsabaka alanı: Spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda müsabakanın yapıldığı yer ile sporculara ve görevlilere tahsis edilmiş yerleri,”

“k) Stat güvenliğinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Spor kulüplerinin yönetim kurulu üyeleri arasından belirledikleri kişiyi,

l) Seyir alanı: Spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda seyircilere tahsis edilmiş yerleri,

m) Özel seyir alanı: Seyircilerin müsabakayı dijital ortamda seyretmeleri amacıyla il ve ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen, müsabaka alanı dışındaki geçici yerleri,

n) Antrenman alanı: Takımların müsabakaya hazırlık çalışmalarını yaptıkları alanları,

o) Bilet: Elektronik bileti veya sahibine spor müsabakasına giriş hakkı veren belgeyi,”

MADDE 2- 6222 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici” ibareleri “stat güvenliğinden sorumlu yönetim kurulu üyesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 6222 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığında, birinci fıkrasının (a) bendinde, üçüncü fıkrasının (a) bendinde, beşinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan “Spor” ibareleri “Müsabaka ve seyir” şeklinde, üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Spor” ibaresi “Seyir” şeklinde, (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının birinci cümlesi ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “yapıldığı spor” ibareleri “yapıldığı müsabaka” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “ilgili spor” ibaresi “ilgili müsabaka ve seyir” şeklinde, onbirinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş, (b) bendine aşağıdaki cümle, (c) bendine birinci cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümleler, aynı bende “ilişkin alacaklar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile kulüplerle bankalar arasında yapılan yeniden yapılandırma işlemleri kapsamındaki tüm banka alacakları” ibaresi ve “devredebilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teknik hizmet satın alabilir” ibaresi eklenmiştir.

“ç) Seyir alanlarında seyircilerin oturma yerleri numaralandırılır. Bilet satışları koltuk numarasıyla ilişkilendirilerek yapılır. Seyircilerin ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenmiş numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de bilet satışı yapılabilir. Bu uygulamaya, ilgili federasyon ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilir. Seyir alanlarına kapasitenin üzerinde veya biletsiz seyirci alınamaz.”

“Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde seyir alanlarına girişi sağlayacak biletler, elektronik sistem üzerinden usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen şekilde elektronik olarak oluşturulur.”

“(6) Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde bulunan kulüpler, dördüncü ve beşinci fıkralardaki sistemle ilgili teknik donanımları kendi kullanımındaki müsabaka ve seyir alanlarında kurmakla yükümlüdür. Aynı yükümlülükler basketbol, voleybol ve hentbol dallarındaki en üst ligde bulunan kulüplerin kendi kullanımındaki müsabaka ve seyir alanları bakımından da geçerlidir; ancak bu spor dallarında dördüncü fıkrada öngörülen elektronik kart ve elektronik bilete ilişkin hükümlerin uygulanmasına ilgili federasyonun görüşü alınarak Bakanlık tarafından; en üst iki futbol ligi dışındaki liglerde ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karar verilir.”

“Spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında, her ne suretle olursa olsun bilet satışı yapılamaz.”

“İlgili federasyonlar elektronik kart almak amacıyla verilen bilgileri, bu Kanun kapsamındaki faaliyet alanıyla sınırlı olarak kulüpler adına paylaşabilir. Paylaşılan bilgiler 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak işlenemez ve kullanılamaz.”

MADDE 4- 6222 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin başlığı “Müsabaka, antrenman ve seyir alanlarının güvenliği” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “spor alanının iç” ibaresi “müsabaka, antrenman ve seyir alanlarının” şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde ve dördüncü fıkrasında yer alan “Spor” ibaresi “Müsabaka, antrenman ve seyir” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Federasyonlar ve spor kulüpleri, bu Kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla özel güvenlik hizmeti satın alabilir. Müsabakada görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri müsabakanın başlangıç saatinden en geç kırk sekiz saat önce ilgili kolluk birimine bildirilir. En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güvenliğin sağlanması amacıyla genel kolluk görevlilerinden, görevde olmayanlar da görevlendirilebilir. Bu görevlendirme, ilgili kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine, müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili kolluk birimince yapılır. Bu kolluk görevlilerine, görevlendirildikleri müsabaka ile sınırlı olarak günlük harcırah miktarının üç katı kadar ödeme yapılır. Müsabaka güvenlik amirleri ile yardımcılarına federasyon temsilcisine ödenen miktar kadar ödeme yapılır. Gözlemci kolluk görevlilerine ise seyahat ve konaklama giderleri ile günlük harcırah üç katı olarak ödenir. Bu miktar, federasyon tarafından doğrudan kolluk görevlilerinin hesabına yatırılır. Federasyon ödeyeceği para miktarı ile müsabakada görevli genel kolluğa verilen kumanya bedelini ilgili spor kulübünün alacaklarından öncelikle mahsup eder. İl veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının yarısını, yüksek riskli müsabakalarda ise üçte ikisini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel kolluk görevlisi bu şekilde görevlendirilir.”

MADDE 5- 6222 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “güvenlik amiri,” ibaresi “güvenlik amiri veya yardımcısı,” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “bir kolluk görevlisi” ibaresi “bir kolluk görevlisini gözlemci olarak” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Müsabakanın yapıldığı spor alanında” ibaresi “Müsabaka ve seyir alanlarında” şeklinde, “amirinin” ibaresi “amiri ve yardımcısının” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “spor alanında” ibaresi “müsabaka ve seyir alanında” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Spor müsabakalarından önce müsabaka güvenlik amirinin başkanlığında müsabakanın güvenliğine ilişkin eş güdüm toplantısı yapılır. Bu toplantının yapılacağı müsabakalar ile toplantıya katılacaklar ve gerekli diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 6- 6222 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin başlığı “Yasak maddeler” şeklinde, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yer gidiş ve geliş güzergâhında,” ibaresi “alanında” şeklinde ve beşinci fıkrasında yer alan “alanı çevresinde” ibaresi “alanında” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara;

a) Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen bulundurulması yasak olan diğer silahların,

b) Esasen bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddelerin,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin,

sokulması yasaktır. Müsabaka, seyir ve antrenman alanlarında alkollü içecek sokulması, kullanılması ve satılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili federasyonlar tarafından belirlenir.”

MADDE 7- 6222 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Bulundurulması esasen suç oluşturan silahları müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi hakkında, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

(2) Esasen bulundurulması suç oluşturmamakla beraber 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren alet veya maddeleri müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren alet veya maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan veya bu yerlerde seyircilere temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamına giren alet veya maddeleri müsabaka, seyir veya antrenman alanlarında kullanarak müsabaka veya antrenman düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(5) Müsabaka, seyir veya antrenman alanlarına sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak müsabaka veya antrenman düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, yüz gün adli para cezasıyla cezalandırılır.

(6) Müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara müsabaka öncesinde veya sırasında uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da 12 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırı olarak müsabaka, seyir ve antrenman alanlarına alkollü içecek sokan kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, otuz gün adli para cezası ile cezalandırılır.”

MADDE 8- 6222 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin başlığı “Tehdit veya hakaret içeren tezahürat” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “veya çevresinde” ibaresi madde metninden çıkarılmış, fıkraya “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “tehdit veya” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “onbeş” ibaresi “elli” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “veya çevresinde” ibaresi madde metninden çıkarılmış, fıkrada yer alan “üç aydan bir yıla” ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin; her türlü yazılı, görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim aracıyla işlenmesi hâlinde de bu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 9- 6222 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin başlığında yer alan “Spor” ibaresi “Müsabaka ve seyir” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “spor alanlarına” ibaresi “müsabaka ve seyir alanlarına” şeklinde, “elli” ibaresi “iki yüz” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya “giren kişi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “elli günden az olmamak üzere” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Spor alanlarına spor müsabakalarını izlemek amacıyla” ibaresi “Müsabaka ve seyir alanlarına” şeklinde, “elli günden az olmamak üzere adli para” ibaresi “bir yıla kadar hapis” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “spor alanlarının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Gençlik ve Spor Bakanlığının” şeklinde, “bu alanlara” ibaresi “müsabaka ve seyir alanlarına” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “bir yıldan dört yıla kadar hapis ve” ibaresi “iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş yüz günden” şeklinde, “bir yıla” ibaresi “iki yıla” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Spor müsabakaları için; ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında bilet satışı yapanlar altı aydan bir yıla kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı yapanlar ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

MADDE 10- 6222 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmi günden az olmamak üzere” ibaresi “üç aydan bir yıla kadar hapis veya” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “üç aydan bir yıla” ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 6222 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “cezaya hükmolunur” ibaresi “verilecek ceza yarı oranında artırılır” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “spor alanlarına” ibaresi “müsabaka, antrenman veya seyir alanlarına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 6222 sayılı Kanuna 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 17/A maddesi eklenmiştir.

“Suçun ağırlaştırıcı unsuru ve hak yoksunluğu

MADDE 17/A- (1) Kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini bez veya sair unsurlarla tamamen veya kısmen kapatmak suretiyle bu Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

(2) Bu Kanunda tanımlanan veya atıf yapılan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, kişi hakkında ayrıca 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümlerine göre spor kulüplerinin, federasyonların ve bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına hükmolunur. Bu fıkra hükmüne göre ya da 11 inci maddenin onbirinci fıkrasına göre verilen yasaklama kararı hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve cezanın tümüyle infazından itibaren, mahkûm olunan hapis cezası kadar sürenin geçmesiyle sona erer. Ancak toplam uygulanacak hak yoksunluğu beş yıldan fazla olamaz.”

MADDE 13- 6222 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “spor alanlarına” ibaresi “müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle, ikinci fıkrasına “hakaret” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tehdit” ibaresi, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “spor alanına alınmaz. Bu şekilde spor alanlarına” ibaresi “müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına alınmaz. Bu şekilde belirtilen alanlara” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve dokuzuncu fıkrasına “kişi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “her bir müsabaka için” ibaresi eklenmiştir.

“Bu fıkradaki bir yıllık süreler, ikinci kez seyirden yasaklanma yaptırımına karar verildiğinde üç yıl; üçüncü kez seyirden yasaklanma yaptırımına karar verildiğinde ise beş yıl olarak uygulanır.”

“Bu kararlar Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelerce işlemi yapan kolluk birimine derhâl bildirilir ve kollukça elektronik bilgi bankasına işlenir.”

“Bu yükümlülüğün takibi amacıyla kolluk birimlerince biyometrik yöntemler de kullanılabilir.”

MADDE 14- 6222 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Federasyon ve kulüpler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar; bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak idari inceleme veya soruşturmalarda görevlendirilen denetim elemanlarına, herhangi bir kanuni engel bulunmadıkça inceleme veya soruşturmanın gerekleri dâhilinde ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmek ve bunların incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.”

MADDE 15- 6222 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin başlığına “gözlemciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, saha komiserleri” ibaresi ve birinci fıkrasına “gözlemci” ibaresinden sonra gelmek üzere “, saha komiseri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 16- 6222 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eksik özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla yüz” ibaresi “eksik olan her bir özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla üç yüz” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “spor alanlarına” ibaresi “seyir alanlarına” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “Spor” ibaresi “Seyir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 6222 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç ay” ibaresi “bir yıl” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18- 6222 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek” ve “sulh veya” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 19- 6222 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- (1) Bu Kanunun kapsamına giren konular, kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 20- 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde üst üste üç defa altın kemer kazanarak altın kemerin devamlı sahibi olanlara 7 nci madde uyarınca Devlet Sporcusu unvanı verilir. Bunlar hakkında Devlet sporcularına ilişkin olarak bu Kanunda yer alan hükümler uygulanır.”

MADDE 21- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 11/07/2019