Türk Ticaret Kanunu 376 ncı Maddesinin Uygulanması (Sermayenin Kaybı Borca Batık Olma) 08 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32007 Ticaret Bakanlığ…

 

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Türk Ticaret Kanunu 376 ncı Maddesinin Uygulanması

(Sermayenin Kaybı Borca Batık Olma)

08 Kasım 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32007

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1- 15/9/2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2023” ibaresi “1/1/2024” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.