18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2018 yılı yeniden değerleme oranı olan %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) oranında artırılarak 1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

28 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30639

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2018 yılı yeniden değerleme oranı olan %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) oranında artırılarak 1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 18/1/2018 tarihli ve 30305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2018/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

İdari Para Cezaları

5627 Sayılı Enerji Verimliliği

Kanununun 10 uncu

Maddesinin birinci fıkrasının

Kanunda Öngörülen

Para Cezaları (TL)

2018 Yılında

Uygulanan Para

Cezaları (TL)

2019 Yılında

Uygulanacak Para

Cezaları (TL)

(a) Bendinin (2) Numaralı Alt 10.000 22.550 27.901
Bendindeki Ceza Miktarları 50.000 112.780 139.542
(a) Bendinin (3) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 500 1.121 1.387
(a) Bendinin (7) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 5.000 11.273 13.948
(a) Bendinin (8) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 20.000 45.105 55.808
(a) Bendinin (9) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 20.000 45.105 55.808