25 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32171 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7166 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde v…

 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7166)

 

25 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32171

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7166

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle İlgili 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 51 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

24/4/2023 TARİHLİ VE 7166 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar (Münhasıran bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya pazar takibi suretiyle perakende emtia alım-satımı ile uğraşanlar hariç),”

GEÇİCİ MADDE 1- 12/1/1995 tarihli ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın, 1 inci madde ile değiştirilen 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin parantez içi hükmü kapsamına giren mükelleflerden gerçek usulde vergilendirilenler, şartları sağlamaları ve başvurmaları kaydıyla, başvuru tarihini izleyen ayın başından itibaren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde basit usule geçebilirler.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.