Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık 30 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30110 Türkiye Ziraat odaları Birliğinden: MADDE 1 – 12/1/2005 tari…

 

 

Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık

30 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30110

Türkiye Ziraat odaları Birliğinden:

MADDE 1 – 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 20 nci ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Türkiye Ziraat Odaları Birliğini” ibaresinden sonra gelmek üzere “(TZOB)” ibaresi eklenmiş, (j) bendinde yer alan “ziliyet” ibaresi “zilyet” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün başlığı “Çiftçiler Tarafından Verilecek Beyanname ve Ücret Tespiti ile ZOBİS Kayıtlarına İlişkin Esaslar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat Miktarının Tespiti ve Listelerin ZOBİS Programına Yüklenmesi” olarak, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Birlik Yönetim Kurulu, giriş ücreti ve yıllık aidat listelerini, asgari ücretin %2 sinin altına düşmemek üzere, yörenin ürün desenini, toprak yapısını, üreticinin gelir durumunu göz önüne alarak; sulu ve kuru arazilerde dekara belirlenen azami değerin en fazla %85 ine kadar düşürebilir. Bu şekilde; bölgelere, illere ve ilçelere göre, giriş ücreti ve yıllık aidat listeleri hazırlanır. Giriş ücreti ve yıllık aidat rakamlarının küsurları en yakın tama yuvarlanır.”

“O yıla ait asgari ücret belirlendikten sonra, Birlikçe yılın ilk yönetim kurulu toplantısında, Yönetmelik gereğince alınması gereken giriş ücreti ve yıllık aidatları gösteren listeler; bölgeler, iller ve ilçeler bazında hazırlanır ve ZOBİS’e yüklenir. Söz konusu listelerden oda yönetim kurulu kararı ile belirlenen liste, ZOBİS’ten seçilir.”

“Asli üyelerden alınacak giriş ücreti ve yıllık aidatlar, üyenin tarımsal mal varlığına uygun olarak, bu Yönetmeliğin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre hesaplanır. Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre yapılan dönüşümlerin, sulu veya kuru arazi olarak değerlendirilmesi, oda yönetim kurulu kararına bağlıdır. Asli üyenin eşdeğer arazi varlığına uygun olarak yapılan dönüşümler, ayrıca hesaplanarak,  diğer arazi varlıkları ile toplanarak alınır.”

“Sulu-kuru arazi ayrımı yapmayan odaların belirlemiş olduğu aidat miktarları, kuru arazi üzerinden değerlendirmeye alınır. Bu odaların eş değer arazi varlıkları da kurudan hesaplanır.”

“Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre, asli üyelerin, tarımsal malvarlığını kuru ve sulu olarak ayrı ayrıbeyan etmesi durumunda; kuru ve sulu araziler ile eş değer tarım arazisinin toplam miktarı, oda yönetim kurulu kararına bağlı olarak, kuru veya sulu tarım arazisi olarak değerlendirilerek giriş ücreti ve yıllık aidat buna göre alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatın Ödeneceği Oda ve ZOBİS Kayıtları” olarak ve birinci fıkrasının (a) ve (c) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“a) Bu üyeler; ilk kayıt, kayıt güncellemesi ve sair işlemler için, tarımsal mal varlığının bulunduğu her odaya ayrı ayrı başvurabilecekleri gibi, işlemlerini işletme merkezinin bulunduğu yerin odasından (ikamet odası) da yapabilirler. İşlemlerin, tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu odadan yapılabilmesi için,  giriş ücreti ve yıllık aidatların, tarımsal mal varlığının bulunduğu her odaya veya odanın banka hesabına yatırılması,  ödeme makbuzu veya banka dekontunun ibraz edilmesi gerekir.”

“c) Bu üyeler; tüm ilçelerdeki ve/veya ilgili odanın çalışma alanındaki tarımsal mal varlığının yer aldığı çiftçi belgesini, tarımsal mal varlığının bulunduğu her odadan ayrı ayrı alabileceği gibi, diğer odaların tahakkuk etmiş aidatını ödemiş olmak kaydıyla merkezinin bulunduğu odadan da alabilirler.”

“Birden fazla odanın çalışma alanı içinde işletmesi olan gerçek kişiler, ilk kayıtlarını, ikametlerinin bulunduğu oda aracılığıyla da yaptırabilirler. Bunun için, gerçek kişiler; diğer oda/odaların çalışma alanında tarımsal üretim yaptığını gösterir muhtarlık onaylı belgeler ile oda/odaların giriş ücreti ve yıllık aidat listeleri ve kişinin tarımsal mal varlığına göre hesaplanacak giriş ücretinin, ilgili oda/odaların banka hesabına yatırıldığına dair dekontu ikamet odasına ibraz eder. İkamet odası, söz konusu belgelere göre, kişinin bilgilerini, diğer oda/odaların ZOBİS hesaplarına geçici olarak yükler ve ilgili oda/odalarca söz konusu kişiler, ilk yönetim kurulu toplantısında üye kabul kararı ile kişinin odadaki üyeliği kesinleşir. Bu durumda, ikamet odası, diğer oda/odaların çalışma alanındaki tarımsal mal varlıklarını gösteren muhtarlıkça onaylanmış formlar ile banka dekontunun bir suretini en geç on beş gün içinde ilgili oda/odalara gönderir.

Gerçek kişilerin, ikamet odası çalışma alanı dışında tarımsal mal varlığı edinmesi (satın alma, kiralama ve benzeri) durumunda bu kişiler, üçüncü fıkraya uygun olarak, diğer oda/odalara yapılacak ilk kayıtlarını yaptırabilirler. İkamet odası dışındaki tarımsal mal varlıklarının, çeşitli şekillerle üçüncü kişilere geçmesi halinde; bu durum ilgililerce ikamet odasına ya da kayıtlı bulundukları her odaya bildirilir. Başvurunun ikamet odasından yapılması halinde; ikamet odasınca, asli üyenin durumu, diğer oda/odaların ZOBİS hesaplarına geçici olarak yüklenir ve ilgili oda/odalarca söz konusu kişilerin üyelikleri, ilk yönetim kurulu toplantısında sonlandırılır. Aksi takdirde, üretim yılının başında tahakkuk eden yıllık aidat kişiden alınır.

Odalara kayıtlı asli üyelerin; üye bilgilerinin tutulması, çiftçi belgesi verilmesi, tapu kayıtlarının alınması, aidat makbuzlarının kesilmesi, sigorta bildirimlerinin yapılması, muafiyet belgesi verilmesi ve benzeri odalardaki iş ve işlemler ile tarım makineleri tescillerinin yapılması, evrak takibi, personel işleri, finansal yönetim, üyelere SMS gönderilmesi gibi oda iş ve işlemlerinin yürütülmesi, ZOBİS dışında diğer hiçbir program üzerinden yapılamaz. Birlik Yönetim Kurulunca uygun bulunması halinde, asli üyeler ile odaların iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla, ZOBİS otomasyonunda geliştirmeler yapılabilir, ZOBİS otomasyonu ile entegre ya da bağımsız olarak çalışabilecek otomasyon programları üretilebilir.

Asli üyelere ait bilgilerin (o yıla ait kayıt güncelleme dahil), kayıtlı oldukları her oda tarafından ZOBİS’egirilmiş olması ve üyenin kayıtlı bulunduğu her odaya geçmişe dönük yıllık aidat borcunun bulunmaması, o yıla ait giriş ücreti ve yıllık aidatını ödemiş olması şartıyla; asli üyeler, tüm ziraat odalarından çiftçi belgesi alabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 7 – Giriş ücreti ve yıllık aidata ilişkin kademeler aşağıda gösterilmiştir:

a) I. Kademe:

1) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 2001-2500 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %240’ı,

2) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 2501-3000 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %280’i,

3) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 3001 – 3500 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %320’si,

4) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 3501-4000 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %360’ı,

5) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 4001-4500 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %400’ü,

6) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 4501 -5000 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %440’ı,

7) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 5001-5500 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %480’i,

8) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 5501 dekardan fazla olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %500’ü,

b) II. Kademe:

1) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 801-900 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %116’sı,

2) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 901-1000 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %122’si,

3) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 1001-1100 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %128’i,

4) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 1101-1200 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %134’ü,

5) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 1201-1300 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %140’ı,

6) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 1301-1400 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %146’sı,

7) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 1401-1500 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %152’si,

8) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 1501-1600 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %158’i,

9) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 1601-1700 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %164’ü,

10) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 1701-1800 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %170’i,

11) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 1801-1900 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %176’sı,

12) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 1901-2000 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %182’si,

c) III. Kademe:

1) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 401-440 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %74’ü,

2) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 441-480 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %78’i,

3) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 481-520 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %82’si,

4) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 521-560 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %86’sı,

5) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 561-600 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %90’ı,

6) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 601-640 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %94’ü,

7) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 641-680 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %98’i,

8) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 681-720 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %102’si,

9) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 721-760 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %106’sı,

10) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 761-800 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %110’u,

ç) IV. Kademe:

1) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 201-220 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %43’ü,

2) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 221-240 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %46’sı,

3) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 241-260 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %49’u,

4) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 261-280 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %52’si,

5) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 281-300 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %55’i,

6) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 301-320 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %58’i,

7) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 321-340 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %61’i,

8) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 341-360 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %64’ü,

9) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 361-380 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %67’si,

10) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 381-400 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %70’i,

d) V. Kademe:

1) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 101-110 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %22’si,

2) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 111-120 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %24’ü,

3) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 121-130 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %26’sı,

4) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 131-140 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %28’i,

5) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 141-150 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %30’u,

6) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 151-160 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %32’si,

7) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 161-170 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %34’ü,

8) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 171-180 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %36’sı,

9) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 181-190 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %38’i,

10) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 191-200 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %40’ı,

e) VI. Kademe:

1) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 10 dekara kadar olan çiftçiler için asgari ücretin en az %2’si,

2) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 11-15 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %3’ü,

3) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 16-20 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %4’ü,

4) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 21-25 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %5’i,

5) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 26-30 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %6’sı,

6) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 31-35 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %7’si,

7) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 36-40 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %8’i,

8) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 41-45 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %9’u,

9) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 46-50 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %10’u,

10) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 51-55 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %11’i,

11) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 56-60 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %12’si,

12) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 61-65 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %13’ü,

13) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 66-70 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %14’ü,

14) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 71-75 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %15’i,

15) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 76-80 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %16’sı,

16) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 81-85 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %17’si,

17) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 86-90 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %18’i,

18) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 91-95 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %19’u,

19) Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 96-100 dekar arasında olan çiftçiler için asgari ücretin en çok %20’si,

olarak belirlenmiştir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Üyelerden Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat olarak alınacak ücretlere esas olmak üzere tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlıklarının toplamına göre çiftçilerin gireceği kademeler aşağıda belirlenmiştir.

a) I. Kademeye giren çiftçiler: Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 2001 (dahil) dekardan fazla olan çiftçilerdir.

b) II. Kademeye giren çiftçiler: Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 801 (dahil) dekar ile 2000 (dahil)  dekar arasında olan çiftçilerdir.

c) III. Kademeye giren çiftçiler: Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 401(dahil)  dekar ile 800 (dahil)  dekar arasında olan çiftçilerdir.

ç) IV. Kademeye giren çiftçiler: Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 201 (dahil)  dekar ile 400 (dahil)  dekar arasında olan çiftçilerdir.

d) V. Kademeye giren çiftçiler: Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 101 (dahil) dekar ile 200 (dahil) dekar arasında olan çiftçilerdir.

e) VI. Kademeye giren çiftçiler: Tarla arazisi ve eşdeğer arazi varlığı toplamı 100 (dahil) dekara kadar olan çiftçilerdir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (g), (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Bir büyükbaş yerli, melez, kültür-saf ırk hayvan 1 dekar araziye eşittir.”

“g) Bir dekar meyve bahçesi, oda yönetim kurulunun kararına bağlı olarak 1 ila 5 dekar arası araziye eşittir.

h) Bir dekar organik sebze bahçesi, oda yönetim kurulunun kararına bağlı olarak 1 ila 5 dekar arası araziye eşittir.

ı) Bir dekar örtü altı yetiştiriciliği, oda yönetim kurulunun kararına bağlı olarak 1 ila 30 dekar arası araziye eşittir.”

“Birinci fıkranın (g), (h) ve (ı) bentlerinde ifade edilen üretimlerde 1000 m2’ye kadar olan araziler 1 dekar kabul edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 10 – Kademeler dahilinde, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarına ait liste, odalar tarafından ilgili muhtarlığa imza karşılığı verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir. Liste, muhtarlar tarafından herkesin görebileceği bir yerde ilan yerine asılarak 15 gün süreyle ilan edilir. Listelerin muhtar tarafından ilan yerine asılma ve indirilme tarihleri tutanakla tespit edilir. Giriş ücreti ve yıllık aidat miktarları, re’senkaydı yapılan gerçek kişilerle, gerçek kişiler dışında kalan asli üyelere yazı ile tebliğ edilir. Muhtarlar tarafından asılarak ilan edilen giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarına ilgililer ilanın sona erdiği tarihten; yazı ile tebliğ edilenler tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Oda Meclisine itiraz edebilirler. Oda Meclisi itirazı bir ay içinde kesin olarak karara bağlar. Kesinleşen listeler oda ilan yerine asılmak suretiyle ilan edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 11 – Giriş ücreti, asli üyelerden odaya kayıt olduğu yıl alınır. Aidatın ödenme zamanı, 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasıdır.

Giriş ücreti ve yıllık aidat miktarı, pos cihazı ile en çok 9 eşit takside bölünebilir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;

a) 5, 6 ve 7 nci maddeleri ile 4 üncü maddesiyle değiştirilen Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2018 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.