E-ihale yoluyla yapılacak satışlar sistem üzerinden, Bakanlık ve Genel Müdürlüğün kurumsal internet sayfalarından ve sosyal medya mecraları ile diğer iletişim kanalları üzerinden duyurulur. E-ihale yoluyla satışa sunulan eşyanın ihalede kaldığı süre satışın duyurulması hükmündedir.

16 Ekim 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30567

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 25/4/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (l) bentlerinde ve 21 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ihale yoluyla satışına veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bekletilmeyecek eşya sadece açık teklif usulüyle satışa sunulur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Taşıtlar, satışa sunulmadan önce taşıtı dışarıdan en az dört cepheden gösteren fotoğraflar ile taşıtın içini gösteren en az bir fotoğrafı ve videosu çekilir ve yetki belgesini haiz sigorta eksperi, işletme müdürlüğünde görevli teknik personel, teknik üniversiteler veya makine mühendisleri odası tarafından incelenerek taşıtın bilgilerini, durumunu, özelliklerini, niteliklerini gösteren formatı Bakanlıkça belirlenecek ayrıntılı rapor düzenlenir. Düzenlenen raporlar ile taşıtın son durumunu gösteren fotoğrafların ve videonun birer örneği sistemde yayınlanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – (1) E-ihale yoluyla yapılacak satışlar sistem üzerinden, Bakanlık ve Genel Müdürlüğün kurumsal internet sayfalarından ve sosyal medya mecraları ile diğer iletişim kanalları üzerinden duyurulur. E-ihale yoluyla satışa sunulan eşyanın ihalede kaldığı süre satışın duyurulması hükmündedir. Tasfiye Yönetmeliğinin 56 ncıve 65 inci maddesinin uygulanmasında, eşya satışının e-ihale sisteminde ilan edildiği ilk gün, ihale ilanının yayınlandığı gün olarak esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; beşinci fıkrasına “koşullar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile açıklamalar” ibaresi, sekizinci fıkrasının sonuna ise aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(3) Teminat olarak alınacak tutar, ihaleye esas bedelin % 10’udur. Ancak ihaleye esas bedelin 1.000.000 TL’den fazla olması halinde, teminat tutarı 100.000 TL’dir. Kapalı teklif yöntemi uygulanan ihalelerde, en yüksek teklifi veren isteklinin teminatı, ödeme yapılıncaya kadar bloke edilir. Açık teklif yöntemi uygulanan ihalelerde ise; en yüksek teklif ile birlikte, ihaleye esas bedelin %75’i ve üzerinde olmak şartıyla, en yüksek ikinci teklife ilişkin teminat da ihale konusu eşya için ödeme yapılıncaya kadar bloke edilir. En yüksek teklifte bulunan isteklinin ödeme yapması üzerine en yüksek ikinci teklife ilişkin teminat serbest bırakılır. Bloke edilen teminat tutarları, işletme müdürlüğünce sistemde serbest bırakılmadıkça başka bir e-ihalede kullanılamaz.”

“Bedeli ödendiği halde teslim alınmayan eşyaya ilişkin olarak Tasfiye Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük idarelerinin ambarları dışında muhafaza edilen eşya, işletme müdürlüğünce satışa sunulduğunda bu durum eşyayı muhafaza eden yere bildirilir. Bu eşyanın ihale yoluyla yapılacak satışına katılacak olanlar ilgili gümrük idaresinden alacakları izin belgesini göstererek eşyayı bulunduğu yerde görebilirler. Satış sonuçlandıktan sonra ihaleyi kazanan kişinin eşya bedelini yatırmadan önce eşyayı görmesine izin verilir. İşletme müdürlüğünce eşyanın niteliğinde, miktarında ve değerinde önemli bir değişikliğe neden olmayacak şekilde bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir. Ancak 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında davası devam eden eşya ile yurda girişi uygun bulunmadığı için yeniden ihraç amaçlı satışa sunulan eşyadan numune verilmez.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinden önce gelmek üzere “Kapalı teklif yönteminde” ibaresi, sekizinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci, dokuzuncu ve on üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bekletilmeyecek eşyada bu süre iki iş günüdür.”

“(1) Satışlar, kapsamı Bakanlıkça belirlenerek sistemde duyurulmak suretiyle açık veya kapalı teklif yöntemiyle yapılır. E-ihaleye teklif vereceklerin bilgileri ve teklifleri elektronik ortamda alınır.

(2) Kapalı teklif yöntemiyle verilen teklifler ihale süresi bitene kadar teklif sahibi istekli dışında, teklif süresi bittikten sonra ise satış tamamlanana kadar teklif sahibi ve işletme müdürlüğü dışında hiç kimse tarafından görülemez ve sistemde gösterilemez. Bakanlık, kapalı teklif yönteminde istekliler tarafından verilen tekliflerin gizliliği ile ilgili her türlü tedbiri alır. E-ihale sonuçları sistemde duyurulur.

(3) İşletme müdürlüğünce, e-ihale yoluyla satışı uygun bulunan eşyanın bilgileriyle ilgili belgeler sisteme kaydedilir. İşletme müdürünün sistem üzerinden onaylaması durumunda kapalı teklif yönteminde e-ihale, onayı takip eden gün, saat 12.00’de başlar ve ihale için belirlenen sürenin son günü saat 12.00’de biter. Kapalı teklif yönteminde eşyanın e-ihale süresi yedi günden az olamaz. Kapalı teklif yönteminde ihale için belirlenen bitiş saatine en fazla bir saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin artırılması halinde ihale saati, ihale bitiş saatinden itibaren otuz dakika uzatılır. Uzatılmış bir ihalede, ihale bitiş saatine en fazla bir saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin artırılması halinde ihale en fazla iki kez olmak üzere onbeşer dakika daha uzatılır. İhalenin uzatıldığı bilgisi sistem üzerinden duyurulur ve isteklilere e-posta veya SMS yoluyla iletilir. Açık teklif yöntemi ile yapılan ihalelerde ise ilan ve teklif verme süreleri Bakanlıkça belirlenerek sistemde duyurulur. Açık teklif yöntemi ile gerçekleştirilen ihalelerde süre uzatımı yapılmaz.

(4) İstekli, kapalı teklif yönteminde e-ihale yoluyla satışa sunulan eşya için, belirlenen ihale süresi içinde ve teminatı yeterli olduğu müddetçe, ihaleye esas bedelin altında veya üstünde teklif verebilir veya ilk verdiği tekliften az olmamak koşuluyla teklifini değiştirebilir. Her iki teklif yönteminde de istekli hiçbir şekilde teklif verdiği andan itibaren teklifini geri çekemez. Açık teklif yöntemi ile yapılan ihalelerde, teklifler Bakanlıkça belirlenen ve önceden ilan edilen başlangıç tutarı üzerinden belirlenen miktarlarda artırılmak suretiyle yapılır.

(5) Eşya en yüksek bedeli verene satılır. E-ihale süresi bittiğinde verilen teklifler işletme müdürlüğünce incelenir.

a) Verilen en yüksek teklifin, ihaleye esas bedelin en az yüzde yetmiş beşini bulması halinde satış yapılarak satışın gerçekleştiği alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bildirilir. Verilen en yüksek teklifin ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beşinin altında olması halinde teklifler değerlendirilerek teklif edilen bedel üzerinden en yüksek teklifi verene satılabilir veya yeniden satışa sunulabilir. Teklif edilen bedel üzerinden satılanlar için alıcıya e-posta veya SMS yoluyla bilgi verilir.

b) Sistem üzerinde ihale sonuçları duyurulur ve kapalı teklif yönteminde alıcı dışındaki isteklilerin teminatı üzerindeki bloke kaldırılarak teminat serbest bırakılır. Açık teklif yönteminde ise 8 inci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine göre bloke edilen teminatlar dışında, diğer isteklilerin teminatı ihale süresince de talepleri üzerine serbest bırakılır.”

“(7) Kapalı teklif yönteminde ihale, en yüksek teklif sahibine ihalenin sonucunun bildirilmesi ve ihale sonucunun sistemde duyurulmasıyla tamamlanmış sayılır. Açık teklif yönteminde ise ihale konusu eşya için ödeme yapılması halinde ihale tamamlanmış sayılır.”

“(9) E-ihalede satılamayan ve yeniden ihaleye çıkartılacak eşya, en geç bir ay içinde satışa sunulur. Bekletilmeyecek eşya için bu süre iki işgünüdür.”

“(13) E-ihale yoluyla satışa sunulan eşya, istisnai durumlar hariç olmak üzere, en fazla üç ay süresince ve üç defadan az olmamak üzere satışa sunulur. Bekletilmeyecek eşya, azami on beş gün süresince üç defadan fazla olmamak üzere satışa sunulur. Ancak üç defa satışa sunulmasına rağmen yapılan e-ihalelerde hiç teklif almayan eşya hakkında süre şartı aranmaksızın 4 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. Bunun dışındaki durumlarda yapılacak işlemler Genel Müdürlükçe belirlenir.”

“(14) Açık teklif yöntemi ile yapılan ihaleler, işletme müdürlüklerince onaylandığı günden itibaren, onay tarih ve saatlerine göre, sistem tarafından otomatik olarak ihale tarihi belirlenerek sıralanır. Bekletilmeyecek eşya ile yeniden ihraç amacıyla satışa sunulan eşya bu sıralamanın dışında tutularak ayrıca sıralanır. Açık teklif yöntemiyle gerçekleştirilen e-ihalelerde teklifler, teklif sahibine ilişkin bilgi verilmeksizin sistemde anlık olarak gösterilir. En yüksek teklif sahibi isteklinin ihale bedelini ödememesi halinde, ihaleye esas bedelin %75’i ve üzerinde olmak şartıyla en yüksek ikinci teklif sahibi için bağlayıcıdır. En yüksek teklif sahibi isteklinin ödeme yapmaması halinde, sistem tarafından ihaleye esas bedelin %75’i ve üzerinde olmak şartıyla en yüksek ikinci teklifi veren kişiye ihaleyi kazandığına dair SMS ve e-posta ile bildirim yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bekletilmeyecek eşyanın ödeme tarihinden itibaren üç gün içerisinde teslim alınması zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) İstekli veya vekil sıfatıyla işletme müdürlüğünce yapılacak ihalelere;

a) 13 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklananlar,

b) Tüm Bakanlık personeli ile bunların eşleri ve birinci dereceye kadar (birinci derecedahil) kan ve sıhri hısımları,

c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan şahısların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tüzel kişiler veya yönetim kurulunda görev aldığı tüzel kişiler,

katılamazlar.

(2) İşletme müdürlüğünde görevli iken bu görevlerinden ayrılmış olanlar görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren yapılacak ihalelere bir yıl süreyle giremezler.

(3) Bu maddeye aykırı hareket edenler hakkında Bakanlıkça gerekli adli ve idari işlemler başlatılır.”

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/4/2014 28982