SGK Genel Yazı Noter Vekilleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Tarih: 01/06/2017 S…

 

 

SGK Genel Yazı Noter Vekilleri

SGK Genel Yazı Noter Vekilleri

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı

Tarih: 01/06/2017

Sayı : 35158785-206.99-E.3007856

Konu : Noter Vekilleri

GENEL YAZI

Bilindiği gibi 02.07.2014 tarihli, 2014-68 sayılı e-posta eki “Noter Vekilleri” konulu 30/06/2014 tarihli, 9619938 sayılı Genel Yazı’da, noterin atanması, emekli olması veya ölümü halinde noter işyerlerinin kimin adına ve ne şekilde tescil edileceğine ilişkin ünitelerimizden ve Noterler Birliğinden alınan başvurular üzerine, noter işyerlerinin belirtilen nedenlerle boş kaldığı dönemde, noterin ayrılmasıyla boşalan noterlik işyerinin noter vekili adına 5510 sayılı Kanun hükümlerine tabi tutulmasına imkan görülmediğinden ve işyerinin vekaletle yürütüldüğü bu dönemde Noterler Birliği adına yeni bir işyeri dosyası açılmasına da gerek bulunmadığından, işyeri dosyalarında Noterlik Kanununun 121 ve 173 üncü maddeleri hükümleri dairesinde kanundan doğan bir zorunluluk gereği işyerinin vekaleten yönetilmeye başlandığı tarih itibariyle noterlik görevini yürütmekle görevli kişiye ait yetki belgesinin ibrazı ile işyeri dosyasında Noterler Birliği adına isim değişikliği yapılması, noter vekilinin de işveren vekili olarak kaydedilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yine bilindiği gibi, Kurumumuza verilmekte olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin mükelleflerin muhtasar beyannamelerini vermek durumunda oldukları Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Daireleri vasıtasıyla Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi şeklinde tek belge olarak Vergi Daireleri üzerinden alınmasına ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğ’i 18/02/2017 tarihli, 29983 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmış olup, uygulama zorunlu olarak 01/01/2018 tarihi itibariyle tüm ülke çapında başlatılacaktır.

Anılan Tebliğ’de, “vergi Kanunlarına göre Muhtasar Beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre Aylık Prim ve Hizmet Belgesi veren mükelleflere/işverenlere vergi kimlik numaraları ile Kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i elektronik ortamda gönderme zorunluluğu” getirilmiştir.

Noter vekillerinin çalışanlar için Vergi Dairelerine vermek durumunda oldukları Muhtasar Beyannamelere göre tahakkuk eden gelir vergisini, kendi vergi numarası (TC kimlik numarası) ile tahakkuk ettirerek ödedikleri yani Vergi Beyannamelerini, Noterler Birliğinin vergi kimlik numarası ile beyan etmediklerinden, Tebliğ ekinde yer alan “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” deki mükellef ve işveren aynı kişi olmamaktadır.

Bu itibarla:

Bundan böyle noter işyerlerinin vekaleten yürütüldüğü dönemlerle sınırlı olmak üzere, noter vekillerinin noterliği vekaleten yürütmüş olduğu dönemlerde kendi vergi kimlik numaraları üzerinden işverenlik/mükellefiyet yükümlülüklerini yerine getirdikleri, işyerinde çalışan sigortalılarla arasındaki ilişkinin çalıştıran ile çalışan konumunda olması yani hizmet akdine dayanması, Noterler Birliği ile noter vekili olarak kabul edilen kişilerin 5510 sayılı Kanun karşısındaki tüm yükümlülükleri nedeniyle mahkeme kararlarından da anlaşılacağı gibi kendilerinin sorumlu tutulmaları karşısında işveren olarak addedilmesi uygun görüldüğünden, noterlik işyerlerinin boşta kalmış olduğu dönemlerde noterliğin işlemlerini yürütmekle görevli noter vekillerinin mevcut noterlik dosyalarında isim tashihi yapılarak işveren olarak kaydedilmesi, Noterliğe yeni noter atanıncaya dek noterliğin tüm işlemlerini yürütmekle görevli olan noter vekillerinin bu dönemdeki işverenliğinin yasal zorunluluktan kaynaklandığı dikkate alınarak, noterlik işyerindeki işverenliğinin öncesinde başlamış olan 4/a kapsamındaki sigortalılığının devam ettirilmesi, dolayısıyla kendi işyerinden 4/a kapsamındaki sigortalılığının bu dönem zarfında kabul edilmesi,

Gerekmektedir.

02.07.2014 tarihli, 2014-68 sayılı e-posta eki “Noter Vekilleri” konulu 30/06/2014 tarihli 9619938 sayılı Genel Yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.