Kimlik Bildirme Kanununa Göre Meslek Mensuplarının Sorumlulukları Özet: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 28.04.2017 tarih 2017-19 sayılı G..

 

 

Kimlik Bildirme Kanununa Göre Meslek Mensuplarının Sorumlulukları

Kimlik Bildirme Kanununa Göre Meslek Mensuplarının Sorumlulukları

Özet: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 28.04.2017 tarih 2017-19 sayılı Genelge ile yapılan düzenlemeyle Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi olan Form-2 belgesinin onay tarihi ile işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihi arasında 10 günlük bir süre olması halinde işe giriş bildirgesindeki tarihin esas alınarak işveren aleyhine olan uygulamayı işveren lehine düzeltmiştir. 

KİMLİK BİLDİRME KANUNU’NA GÖRE YAPILAN İŞLEMLER

Bilindiği üzere 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na göre;

1.Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirmekle yükümlüdür.

2.Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki; 1. maddede sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi;

Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi;  tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne bildirilmesi zorunludur.

3.Birinci ve ikinci maddede belirtilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirilmektedir.

GENELGE İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER

Daha önce yayımlanan SGK’nın 2015-25 sayılı genelgesinin 2.2.1 maddesinde kolluk kuvvetlerine verilmesi gereken Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi olan Form-2’nin işverence onaylandığı tarihin sigortalıların işe başlama tarihinden önce, yine formun onaylandığı tarihin işten çıkış tarihinden sonra olması halinde,  form 2 belgesi esas alınarak işverenden eksik günler için bildirge talep edilmekte, işe giriş bildirgesi, aylık prim hizmet belgesi ve isten çıkış bildirgesinden dolayı idari para cezası uygulanmakta, teşvikler bozulmaktaydı. Bu da çok büyük itirazlara neden olmaktaydı.

2017-19 sayılı Genelgeyle yapılan düzenlemeyle Form-2 belgesinin onay tarihi ile işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihi arasında 10 günlük bir süre olması halinde işe giriş bildirgesi veya işten çıkış bildirgesi süresinde verilmek şartıyla bu bildirgelerdeki işe giriş veya işten çıkış tarihleri esas alınacaktır.

ÖRNEK 1:   T Ltd. şti.’ ye ait otel işyeri, (A) adlı çalışanı için 05.05.2017 cuma günü itibariyle kimlik bildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmiştir. İşveren, 10.05.2017 Salı günü işe başlama tarihi olarak belirtilen (A) isimli çalışanı için işe giriş bildirgesini, bir gün öncesi olan 09.05.2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. Bu durumda sigortalının işe girişinin yasal süresi içinde verildiği ve işe giriş tarihi ile kimlik bildirme formu-2’nin onay tarihi arasında (05.05.2017-10.05.2017) 10 günden az bir süre bulunduğu için, sigortalının işe başlama tarihi 10.05.2017 olarak esas alınacaktır.

2015-25 sayılı genelge yürürlükte bulunmuş olsaydı, sigortalının işe giriş tarihi 05.05.2017 olarak esas alınacaktı. Bu durumda işe giriş tarihinden İdari para cezası uygulanacak, ayrıca eksik günler için geriye yönelik olarak prim istenecek ve Aylık Prim Hizmet Belgesinden dolayı da idari para cezası uygulanacaktır. Öte yandan işverenin yararlanmış olduğu teşvikler kesilecek, yararlanmış ise asgari ücret destekleri geri alınacaktır. Yapılan düzenlemeyle işveren aleyhine olan durum lehine olarak düzeltilmiştir.

ÖRNEK 2: İstanbul ilinde faaliyet gösteren Y Ltd.şti. unvanlı işyeri, (A) adlı çalışanı için işten ayrıldığına ilişkin kimlik bildirme formu-2’yi 17.05.2017 tarihi itibariyle onaylayarak kolluk kuvvetlerine vermiştir. İşveren, (A) isimli çalışanı için 11.05.2017 işten ayrılış tarihi olarak düzenlenen işten ayrılış bildirgesini 15.05.2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. İşten ayrılış tarih ile kimlik bildirme formu-2’nin onaylandığı tarih arasında (17.05.2017-11.05./2017) 10 günden az bir süre bulunduğu için, sigortalının işten ayrılış tarihi 11.05.2017 kabul edilecektir.

2015-25 sayılı genelge yürürlükte bulunmuş olsaydı, sigortalının işten ayrılış tarihi 17.05.2017 olarak esas alınacaktı. İşveren Örnek 1 de belirtilen yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktı.

YAPILAN DÜZENLEME SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE YAPILMASI GEREKENLER

— Yayımlanan bu genelge meslek mensubuna herhangi bir ek yük ve işlem getirmemektedir.

— Daha önce olduğu gibi işveren tarafından kolluk kuvvetlerine verilen Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi olan Form-2 deki onay tarihi ile SGK’ ya verilen işe giriş bildirgesindeki işe giriş tarihi arasında farklılık olmaması için gerekli özeni göstermeli, müşterilerinden bu belgelerin onaylandığı tarihte kendilerine iletilmesini talep etmeleri yeterli olacaktır.

SGK Genelgesi İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB Sirküleri