Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle 28 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30137  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli..

 

 

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle

28 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30137 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdürlükçe; 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen işlerde kullanılmak üzere yardım veya kredi talebinde bulunanlardan;

a) Bakanlığa hitaben yazılan müracaat yazısı,

b) Birlikler, belediyeler ve il özel idareleri için encümen kararı veya meclis kararı,

c) Keşif özeti ve metraj cetveli,

ç) Bakanlıkça onaylı proje veya proje uygunluk yazısı,

d) Taahhütname,

istenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yardım veya kredilere ilişkin tutarlar; gerekli şartları yerine getiren ve istenilen belgeleri (ihale komisyon kararı veya sözleşme, ihale onay belgesi, fatura, hakediş raporu, serbest bırakma tablosu, araçlar için ruhsat belgesi) sunan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, bunlar tarafından oluşturulan birliklerin, gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/4/2007 26482
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 19/3/2009 27174
2- 25/10/2013 28802