3213 Sayılı Kanun Fiyat Farkı 2017/10450 28 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30137  Karar Sayısı : 2017/10450 3213 sayılı Maden Kanununun geçici…

 

 

BKK 2017/10450 3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

3213 Sayılı Kanun Fiyat Farkı 2017/10450

28 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30137 

Karar Sayısı : 2017/10450

3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde, yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 10/4/2017 tarihli ve 10453 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun mezkur maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 17/4/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

17/4/2017 TARİHLİ VE 2017/10450 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR

MADDE 1– 8/5/2015 tarihli ve 2015/7703 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde, yer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin Kararın 1 inci ve 2 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi uyarınca, rödövans sözleşmeleri kapsamındaki yer altı maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

MADDE 2- (1) Bu Karar; 3213 sayılı Kanun kapsamındaki rödövans sözleşmelerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 îş Kanununun 41, 53 ve 63 üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile 3213 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla meydana gelen maliyet artışları için uygulanacak fiyat farkını kapsar.”

MADDE 2– Aynı Kararın 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(13) 11/9/2014 tarihinden sonra akdedilen rödövans sözleşmeleri ile yeni akdedilecek rödövans sözleşmelerinde Asgari İşçilik Oranı (a2) ile işin yapıldığı bölgeye ve işe göre l’den az olmamak üzere İş Güçlüğü Zorluk Katsayısı (Z), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenir. Ancak İş Güçlüğü Zorluk Katsayısının (Z) belirlenmesinde bu Karara göre hesaplanacak fiyat farkının işçi başına düşen miktarının 3213 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre özel hukuk tüzel kişileri için hesaplanan işçi başına destek tutarından fazla olmaması esas alınır. İş Güçlüğü Zorluk Katsayısı (Z) ve Asgari İşçilik Oranı (a2) dışındaki hesaplamaya ilişkin değerlerden (Fe) ve (F0), ihalede teklif edilen rödövans payı (TL/Ton) olarak alınır ve diğer parametreler için idare tarafından emsal işletme belirlenerek fiyat farkı hesaplaması yapılır.

(14) Aşağıdaki durumlarda fiyat farkı ödemesi yapılmaz.

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işin durdurulmasına karar verilen işyerlerinde işin durdurulması kararının uygulanması ile bu Kararın kaldırılmasına ilişkin iş mahkemeleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınmış kararların uygulanması arasında geçen sürede fiyat farkı ödemesi yapılmaz.

b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 3213 sayılı Kanun kapsamında iş güvenliği açısından (Kanunun 31 inci maddesi ve 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası gereğince) üretim faaliyetleri durdurulan işletmelerde, üretim faaliyetlerinin durdurulması ile üretim faaliyetlerine müsaade edildiği tarihe kadar geçen sürede fiyat farkı ödemesi yapılmaz. Ayrıca işletme güvenliği açısından tehlikeli durumlar bulunması nedeniyle üretim faaliyetleri durdurulan dönemde yapılan hazırlık faaliyetleri için de fiyat farkı ödemesi yapılmaz.

c) 3213 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca daimi nezaretçi/teknik eleman ataması olmayan dönemler için fiyat farkı uygulaması yapılmaz.

ç) Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında olan yeraltı çalışanları için zorunlu ferdi kaza sigortası olmayan işletmelere fiyat farkı ödemesi yapılmaz.

d) Aynı rödövanslı sahada, aynı işyeri sicil numarası ile birbirinden bağımsız birden fazla yeraltı kömür ocağı işletmesi bulunması durumunda, ocaklardan herhangi birisinde (a), (b), (c), ve (ç) bentleri uyarınca üretim faaliyetleri/işin durdurulması halinde, o rödövanslı saha işletmecisine fiyat farkı ödemesi yapılmaz. Ancak aynı rödövanslı sahada farklı işyeri sicil numarasına sahip birbirinden bağımsız faaliyeti durdurulmayan işletmeler için fiyat farkı ödemesi yapılabilir.”

MADDE 3– Sayıştayın görüşü alınan bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.