Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği 06 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30058 Karar Sayısı : 2017/10090 Ekli “Özel Öğrenci Barınma Hizmet…

 

 

BKK 2017/10090 Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği

06 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30058

Karar Sayısı : 2017/10090

Ekli “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 5/1/2017 tarihli ve 187147 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 20/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenim dönemlerinde barınma hizmetleri sunmak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo daireleri açılmasına, işletilmesine ve bunların denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ait yurt ve pansiyonlar, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa göre açılan ve işletilen yurtlar, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan yurt ve pansiyonlar ile 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre açılan ve işletilen sporcu eğitim ve olimpik hazırlık merkezleri, bağımsız spor federasyonları tarafından açılan ve işletilen kamp merkezleri hariç olmak üzere, ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan ile yükseköğretime devam eden öğrencilere barınma hizmetlerini sunmak amacıyla açılan ve işletilen öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerine ilişkin iş ve işlemler ile bu kuramlarda barınma hizmeti alan öğrencilere ilişkin disiplin iş ve işlemlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Barınma hizmeti: Öğrencilerin öğrenim dönemi boyunca konaklaması, beslenme ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim hazırlıklarını yapmasını sağlayıcı hizmetleri,

c) Belletici: Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlan öğrencilerine barınma hizmeti veren kurumlarda, öğrencilerin ders çalıştığı ve ödevlerini yaptığı etüt odaları ile yemekhane ve yatakhanelerde düzeni sağlayan en az yükseköğretim mezunu görevliyi,

ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

d) e-Yurt modülü: Kurumlanıl bilgilerinin elektronik ortamda kullanım esasına bağlı olarak tutulduğu ve Bakanlıkça yönetilen bilgisayar yazılımını,

e) Kurucu: Kurumun sahibi olan ve adına kurum açma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen gerçek veya tüzel kişileri,

f) Kurucu temsilcisi: Tüzel kişilik adına yetkili gerçek kişiyi,

g) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları ve öğrenci stüdyo dairelerini,

ğ) Kurum kontenjanı: Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak kurumda barınabilecek en fazla öğrenci sayısını,

h) Kurum yönetimi: Müdür, müdür yardımcısı ve yönetim memurunu,

ı) Öğrenci apartları: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla açılmış, bağımsız girişi bulunan bir veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan ve bağımsız her dairesinde birden fazla odası bulunan kurumu,

i) Öğrenci pansiyonu: Ortaöğretim kurumlan ve yükseköğrenim öğrencileri için bağımsız bir bina veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan en az bir ay olmak üzere barınma hizmetlerinin sunulduğu kurumu,

j) Öğrenci stüdyo daireleri: Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla bir ana taşınmazın 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre bağımsız bölümlerinde öğrencilerin barındığı ve bazı hizmetlerin ortak sunulabildiği kurumu,

k) Öğrenci yurdu: Bir binadan veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde tamamı kuruma ait birden fazla binadan oluşan, yatakhaneleri, ortak kullanım alanları bulunan ve toplu hizmetlerin sunulduğu kurumu,

l) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten itibaren ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

m) Veli: Öğrencinin annesini, babasını veya kanuni sorumluluğunu üstlenmiş kişiyi,

n) Yönetici: Kurumlan yönetmek üzere görevlendirilen müdür ile müdür yardımcısını,

o) Yönetim memuru: Kurıımlarm kayıt kabul, devam, devamsızlık, alım, satım, teslim alma ve işletmeye ilişkin diğer iş ve işlemler ile nöbet saatlerinde yönetici adına kurum yönetimini üstlenen, müdür ve müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda müdüre vekalet eden ve yönetici tarafından verilen diğer görevleri yürüten personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurum Açma ve Kapatma, Kurucu, Kurucu Temsilcisi, Kurum Binaları ile Kurumun Devri ve Nakli

Kurum açma, kurucu ve kurucu temsilcisi

MADDE 4- (1) Kurumların, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık tarafından verilir. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan kurumlara kurum açma izni verilebilmesi için kamu tüzel kişiliğinin mevzuatına uygun karar veya onaylarının bulunması gerekir.

(2) Kurucu ve kurucu temsilcisinin en az lisans mezunu olması şarttır.

(3) Kurum açacak veya devralacak kurucu, kurucu tüzel kişilik ise yönetim organlarının üyeleri ve kurucu temsilcisi hakkında; 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen suçlar ile aynı Kitabın Dördüncü Kısmının Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci ve Sekizinci Bölümlerinde düzenlenen suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma bulunması halinde bu soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığına kesin olarak karar verilmesi suretiyle sonuçlandırılması ya da kovuşturma sonucunda mahkumiyet kararı verilmemesi veya terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması durumunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(4) Gerçek kişi kurucu ve kurucu temsilcisi yetkilerini başka bir kişiye devredemez, yetkilerini kullanmak üzere vekil tayin edemez. Bir kurucu temsilcisi birden fazla kurucuyu temsil edemez.

(5) Kurum açmak isteyenler ek-l’de yer alan özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formu ve Bakanlıkça belirlenen belgelerle birlikte il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne müracaat ederler.

Tamamı İçin Tıklayınız