Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Değişiklik 28 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30051 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 5/12/2…

 

 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Değişiklik

28 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30051

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar: Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Mevcut binalarda gerçekleştirilecek ısı yalıtımı faaliyetinden önce uygulayıcı firma ile bina sahibi veya sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi arasında asgari hüküm ve şartları Ek-9’da yer alan sözleşme düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu binalar, bağımsız bölümlerin ısı sayacı kullanılmasına olanak verecek şekilde, tek kolon hattına sahip ısıtma sistemli ve ısı sayaçlarının bağımsız bölümün dışında olacak şekilde projelendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ile spor merkezlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “güneş enerjisi ile desteklenen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü, onüçüncü ve ondördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Enerji kimlik belgesi, Bakanlık tarafından yayımlanacak tebliğle belirlenen formatta ve muhteviyatta düzenlenir.”

“(13) Enerji kimlik belgesi BEP-TR kullanılmak suretiyle düzenlenir. BEP-TR’ye erişim yetkisi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlara verilir. Ancak, bu yetki, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş adına, düzenlenen eğitimlere katılmak suretiyle enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından BEP-TR’ye erişim yetkisi verilen gerçek kişiler tarafından kullanılır. Bu kişilerin çalışmakta olduğu kuruluşlardan ayrılmaları ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili bir başka kuruluşta çalışmaları halinde, ayrıca eğitim ve sertifikalandırma programına katılmalarına gerek olmaksızın, çalışmakta olduğu kuruluşun isteği üzerine BEP-TR’ye erişim hakkı yeni çalıştığı kuruluş adına tanımlanır.

(14) Tüzel kişi adına, bünyesindeki herhangi bir gerçek kişi tarafından düzenlenen enerji kimlik belgelerinin ilgili mevzuata uygun şekilde düzenlenmesinden, düzenleyen ilgili gerçek kişi veya kişiler ile birlikte kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26/A – (1) Yeni binalar için; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından, adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir.

(2) Mevcut binalar için; enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir.

(3) Ayrıca mevcut binalar için; aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek veya tüzel hukuk kişileri de, bu şartların sağlandığının ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmesi üzerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi vermeye yetkilendirilir:

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından adına düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesine sahip olmak.

b) Enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulundurmak.

c) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiş Etüt-Proje Sertifikasına sahip personel bulundurmak.

ç) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvarlar tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazına sahip olmak.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları; enerji kimlik belgesi düzenleme eğitiminde başarılı olan bünyelerindeki personeli ile binalarına enerji kimlik belgesi düzenleyebilir.

(5) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşların bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili olanların yetkilerini kötüye kullandıklarının veya gerçeğe aykırı belge düzenledikleri tespit edilen enerji verimliliği danışmanlık şirketleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına; diğer gerçek veya tüzel kişiler ise ilgili meslek odasına bildirilir ve haklarında yapılacak inceleme ve soruşturma sonuçlanana kadar bunların enerji kimlik belgesi verme yetkileri askıya alınır. Bakanlık tarafından yapılan bildirimler neticesinde, serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi veya 5627 sayılı Kanun kapsamında aldıkları yetki belgesi iptal edilenlerin veya bu belgeleri bir yıl içinde üç defa askıya alınanların enerji kimlik belgesi verme yetkileri, bir daha verilmemek üzere Bakanlık tarafından iptal edilir.

(6) Bu madde kapsamındaki eğitimler ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile düzenlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin on beşinci fıkrası 1/1/2020 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-9 eklenmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/12/2008 27075
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 1/4/2010 27539
2- 30/6/2010 27627
3- 19/2/2011 27851
4- 20/4/2011 27911

EK-9

ISI YALITIMI UYGULAMASI HİZMET SÖZLEŞMESİ

Taraflar

Madde 1- (1) Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan Müşteri ile Uygulayıcı Firma arasında “Uygulama Sözleşmesi” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “Müşteri” ve “Yüklenici” olarak anılacaktır.

TARAFLAR

Müşteri

Adı, soyadı, unvanı :

Adresi:

Tel, faks, e-posta:

Yüklenici

Adı, soyadı, unvanı :………………………………………………

Adresi:

Tlf, faks, e-posta:

İrtibat Bilgileri :………………………………………………

(Adres, Tlf, faks, e-posta):

Kapsam

Madde 2- (1) adresinde toplam………………………………………………toplam……………………………………. bağımsız bölümden oluşan yapıya, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre hazırlanmış olan ısı yalıtım projesinin uygulanması ve enerji kimlik belgesinin alınması işidir.

Süre

Madde 3- (1) Sözleşme konusu işin teslim süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren takvim günü olup, bu süre Müşteri tarafından kabul edilen mücbir sebepler dışında uzatılamaz.

Uygulamalar

Madde 4- (1) Uygulamalar, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği doğrultusunda, Isı yalıtım raporuna uygun ve TS 825 Standardının EK-E’sinde yer alan veya Ulusal Teknik Onay kuruluşlarından onay almış malzemeler kullanılarak yapılacaktır.

(2) Uygulama yapılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) web sitesinde yayınlanan Isı Yalıtım Uygulama Kılavuzu veya üretici firma dokümanlarına dikkat edilecektir.

(3) Kullanılacak yapı ve yalıtım malzemeleri için Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde, Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin CE veya G uygunluk işareti ve uygunluk beyanı veya belgesi alması zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi

Madde 5- (1) Yüklenici, Uygulamanın tamamlanmasını müteakip ısı/sıcaklık görüntüleme cihazı ve ısıl geçirgenlik ölçüm cihazı ile belgelendirerek, yetkili kuruluş aracılığıyla binaya enerji kimlik belgesinin oluşturulmasını sağlayacaktır.

Müşterinin Sorumlulukları

Madde 6- (1) Yükleniciye çalışma imkanı ile uygulama süresince gerekli elektrik ve su ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

Yüklenicinin Sorumlulukları

Madde 7- (1)- Yüklenici uygulamaların proje, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasından sorumlu olup, bu kapsamda çalıştırdığı ustaların Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarından alınmış “Isı Yalıtımcısı” olduğuna dair Mesleki Yeterlik Belgelerini beyan edecektir.

(2) – Yüklenici, ilgili mevzuat uyarınca iş sağlığı ve güvenliği ile çevre ve sağlık şartları ile ilgili her türlü tedbiri alacaktır.

(3) – Uygulamalar nedeniyle çıkacak tüm moloz ve atık malzemeyi ilgili belediyece gösterilen yerlere ve uygun şekilde taşınarak boşaltılmasını sağlayacaktır.

(4) – Yüklenici, sözleşme konusu işle ilgili yapacağı nakliye ve imalatın her aşamasındaki hasarlardan sorumlu olacaktır.

Garanti

Madde 8-(1) Yüklenici, sözleşme konusu işlerin Müşteri tarafından kesin kabulünün yapıldığı tarihten itibaren beş (5) yıl süreyle malzeme ve uygulama hatalarından sorumludur.

YÜKLENİCİ                               MÜŞTERİ