Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve 06 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30088 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE…

 

 

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve

06 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30088

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’inin İkinci Bölümünün ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2. Bir KDK’nın kredi derecelendirmelerini belirli bir sınıftaki kalemler için kullanmaya karar veren bir banka, o sınıfa ait olan tüm kredi riskleri için Risk Merkezi’nden elde ettiği ilgili kredi derecelendirmelerini tutarlı ve istikrarlı bir şekilde kullanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünün Dördüncü Kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“DÖRDÜNCÜ KISIM

Bildirim ve Yeniden Hesaplama

1. MKT aşağıdaki bilgileri üç ayda bir üye kuruluş bankalara ve Kuruma bildirir.

a) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan hipotetik sermaye yükümlülüğü (SMKT),

b) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tüm üye kuruluşların toplam fonlanmış garanti fonu tutarı (TFÜK) ile tüm üye kuruluşlar için garanti fonu ayrıntılandırma ve yoğunlaşma düzeltmesi öncesi toplam sermaye yükümlülüğü (SÜK) veya MKT’nin fonlanmış bir garanti fonunun bulunmaması halinde İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen toplam fonlanmamış garanti fonu tutarı ya da bu fonlanmamış tutarın bulunmaması halinde İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen üye kuruluşlardan alınan başlangıç teminatları toplamı,

c) Zararları karşılamak için üye kuruluşların garanti fonu kullanılmadan önce MKT tarafından kullanılacak İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen MKT’nin özkaynakları (TFMKT),

ç) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen üye kuruluşların fonlanmış garanti fonu tutarlarının ortalaması 

d) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen üye kuruluş sayısı (N),

e) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yoğunlaşma faktörü (b),

f) İkinci Kısmın İkinci Bölümünün ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen c1 çarpanı.

2. Bu Kısmın birinci fıkrasında belirtilen bilgiler asgari üç ayda bir MKT tarafından yeniden hesaplanır. Yönetmeliğin bu eki kapsamındaki riskler ve bu riskleri doğuran işlem sayısında ve/veya MKT’nin özkaynak tutarında önemli bir değişiklik olması durumunda bu Kısmın birinci fıkrasındaki bilgiler bahse konu üç aylık asgari süre dikkate alınmadan bu değişiklikler gerçekleşir gerçekleşmez derhal yeniden hesaplanır ve Kurum ile üye kuruluş bankalara bildirilir.

3. Kurum, bu Kısmın birinci fıkrasında belirtilen bilgilerin hangi formatta olacağını belirlemeye yetkilidir.

4. Kurum, bu Kısmın birinci fıkrası kapsamında yapılacak bildirimler ile bu Kısmın ikinci fıkrası kapsamında yapılacak yeniden hesaplamanın sıklığını artırmaya yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/10/2015 29511
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 20/1/2016 29599
2- 27/9/2016 29840
3- 9/12/2016 29913