Bankaların Değerleme Hizmeti 12 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30152  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 12/1/2017 tarih..

 

 

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Bankaların Değerleme Hizmeti

12 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30152 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Dördüncü fıkranın (a) bendi, değerleme kuruluşlarında tam zamanlı istihdam edilmeksizin sözleşme imzalamak suretiyle değerleme faaliyeti yürüten sözleşmeli değerleme uzmanları hakkında uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Kanun ve ilgili mevzuatın gerektirdiği hallere ilişkin konut değerlemeleri, Değerleme Tebliğinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak konut değerleme uzmanları ile sözleşmeli konut değerleme uzmanlarınca da yerine getirilebilir. Buna göre, bu Yönetmeliğin değerleme uzman ve yardımcılarına ilişkin hükümleri konut değerleme uzman ve yardımcıları hakkında, sözleşmeli değerleme uzmanlarına ilişkin hükümleri ise sözleşmeli konut değerleme uzmanları hakkında kıyasen uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (g) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Değerleme raporu, değerleme işleminin sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan yazılı metindir. Değerleme raporu yetkili değerleme kuruluşunun değerleme faaliyetlerini bizzat yürüten ve bu kapsamda yerinde inceleme ve araştırmaları yapan değerleme uzmanları ve değerleme uzmanları gözetiminde uzman yardımcıları tarafından hazırlanır ve imzalanır. Sözleşmeli değerleme uzmanlarına hazırlatılan değerleme raporları dâhil olmak üzere, yetkili değerleme kuruluşlarınca bankaların talebiyle hazırlanan değerleme raporlarının her birinin ayrıca bir sorumlu değerleme uzmanı, kalkınma ve yatırım bankalarında ilgili genel müdür yardımcısı ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların nitelikli paya sahip olduğu ya da kontrol ettiği değerleme kuruluşlarında yönetim kurulunca belirlenecek yetkili kişi tarafından imzalanarak bankaya sunulması zorunludur. Değerleme raporları 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında edinilen güvenli elektronik imza ile imzalanabilir.”

“2) Değerleme konusu gayrimenkule ilişkin olarak aynı kuruluş tarafından son üç yıl içinde değerleme raporu düzenlenmiş olması halinde rapor tarih ve sayısını, raporda imzası bulunan uzmanların adı ve soyadını, varsa nihai değer takdirinin bağlı olduğu varsayımlar ile sınırlayıcı koşulları ve nihai değeri içeren özet bilgi.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Değerleme kuruluşları, bu Yönetmelik kapsamındaki değerleme faaliyetlerinden doğabilecek zararların tazmini amacıyla, asgari poliçe tutarı 500.000 TL olmak kaydıyla, bir önceki yıl bankalara verdikleri değerleme hizmetlerinden elde ettikleri gelirin yüzde yirmibeşinden az olmamak ve 5 milyon TL’yi aşmamak üzere, genel şartları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Mesleki sorumluluk sigortası matrahına esas gelir ve poliçe bilgileri, hesap dönemini takip eden 1 ay içinde Kuruma gönderilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Kurulca yetkilendirilmiş değerleme kuruluşları durumlarını 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine, bankalar durumlarını 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri hükümlerine Kurul tarafından belirlenecek süre zarfında uygun hale getirmek zorundadır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
12/1/2017 29946