5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 2017 Yılı İPC 31 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30024 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Amaç ve kap..

 

 

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/1)

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 2017 Yılı İPC

31 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30024

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2016 yılı yeniden değerleme oranı olan %3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılarak 1/1/2017 tarihinden itibaren ekteki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 24/2/2016 tarihli ve 29634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2016/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Kanunda Öngörülen Para Cezalan (TL) 2016 Yılında Uygulanan Para Cezaları (TL) 2017 Yılında Uygulanacak Para Cezaları (TL)
(a) Bendinin (2) Numaralı Alt 10.000 18.974 19.700.
Bendindeki Ceza Miktarları 50.000 94.890 98.524
(a) Bendinin (3) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 500 944 980
(a) Bendinin (7) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 5.000 9.485 9.848
(a) Bendinin (8) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 20.000 37.951 39.404
(a) Bendinin (9) Numaralı Alt Bendindeki Ceza Miktarı 20.000 37.951 39.404